مقاله ارتباط عوامل خطرساز قلبي- عروقي با محل و شدت درگيري عروق كرونر در يافته هاي آنژيوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل خطرساز قلبي- عروقي با محل و شدت درگيري عروق كرونر در يافته هاي آنژيوگرافي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق كرونر
مقاله تنگي
مقاله پروكسيمال
مقاله ديستال
مقاله آنژيوگرافي عروق كرونر
مقاله ريسك فاكتور
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندپارسا اميرفرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در مورتاليته و موربيديته بيماري قلبي عروقي، محل درگيري عروق كرونر مي باشد. تعيين اين محل مي تواند در تصميم گيري تشخيصي و درماني به پزشك كمك كند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين محل درگيري عروق كرونر با ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي (ديابت، هيپرتانسيون، هيپرليپيدمي و مصرف سيگار) انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه كه به صورت مورد- شاهدي انجام شده است، از بيماراني كه مورد آنژيوگرافي انتخابي قرار گرفتند، ۱۲۵ بيمار كه در آنژيوگرافي، حداقل يك تنگي بيش از %۵۰ در قسمت پروگزيمال يكي از عروق كرونر داشتند به عنوان مورد و ۱۲۵ بيمار با درگيري منحصر به قسمت هاي مياني يا انتهايي كرونر پس از تطبيق از نظر سن و جنس به عنوان شاهد انتخاب شدند و وجود يا عدم وجود ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در دو گروه مقايسه شد. يافته ها: فراواني نسبي ديابت در گروه مورد %۳۳٫۶ و گروه شاهد %۱۰٫۴ بود كه تفاوت مشاهده  شده از نظر آماري معني دار بود (p<0.0001) ولي در فراواني هيپرتانسيون، هيپركلسترولمي، هيپرتري گليسريدمي و مصرف سيگار در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري مشاهده نشد. درگيري چند رگي با ابتلا به ديابت ارتباط داشت(p<0.0001) اما با هيپرتانسيون p=0.41، هيپركلسترولمي p=0.052، هيپرتري گليسريدمي p=0.38 و مصرف سيگار p=0.375 ارتباط نداشت.
نتيجه گيري: ديابت با درگيري پروگزيمال عروق كرونر و درگيري چند رگي ارتباط دارد اما بين سابقه هيپرتانسيون، هيپركلسترولمي، هيپرتري گليسريدمي و مصرف سيگار با محل درگيري و تعداد عروق كرونر درگير ارتباطي ديده نشد.