مقاله ارتباط غلظت آديپونکتين پلاسما با متغير هاي تن سنجي و بيوشيميايي در مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط غلظت آديپونکتين پلاسما با متغير هاي تن سنجي و بيوشيميايي در مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آديپو نکتين
مقاله چاقي
مقاله نمايه توده بدني مطالعه
مقاله قند و ليپيد تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادعلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مصباح نمين سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آديپونكتين نقش مهمي در فراهم كردن زمينه بروز چاقي و مقاومت به انسولين ايفا مي كند. هدف از اين تحقيق تعيين ارتباط ميزان آديپونکتين ناشتا با متغيرهاي تن سنجي و بيوشيميايي در ۳۴۳ نمونه است.
مواد وروش ها: از افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران، بر اساس نمايه توده بدني
(BMI) تعداد ۳۴۳ نفر (۱۶۳مرد و ۱۸۰ زن) به طور تصادفي انتخاب و در ۴ گروه تقسيم شدند (BMI≥۳۰، ۳۰>25≤BMI، ۲۰≤BMI<25، BMI<20) در هر گروه به ترتيب ۸۳, ۸۴, ۸۷ ,۸۹ نفر قرارگرفت. ميزان قند خون ناشتا، HDL-C،LDL-C ، تري گليسيريد، كلسترول تام و ميزان آديپونكتين اندازه گيري شد. از آزمون هاي Mann-Whitney و Kruskal-Wallis براي مقايسه يافته هاي آزمايشگاهي استفاده شد. جهت بررسي ارتباط آديپونکتين با متغير هاي بيوشيميايي و تن سنجي از ضريب همبستگي اسپيرمن (Spearman Correlation Coefficient) استفاده گرديد. داده ها به وسيله نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: سطح آديپونکتين در مردان و زنان داراي اختلاف معني دار و در مردان کمتر بود. بين زنان و مردان از نظر نسبت دور کمر به دور باسن، دور باسن، نمايه توده بدني، سن، قند ناشتا، کلسترول، تري گليسريد،
LDL-C و HDL-C  اختلاف معني دار وجود داشت، همچنين از نظر سطح آديپونکتين بين گروه هاي داراي اضافه وزن و چاق با گروه هاي ديگر اختلاف معني دار وجود داشت. آديپونکتين در همه افراد با دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن، نمايه توده بدني، تري گليسريد ارتباط منفي و با HDL-C ارتباط مثبت نشان داد.
نتيجه گيري: ارتباط آديپونکتين با متغير هاي تن سنجي و بيوشيميايي تاييد گرديد.کاهش بيان آديپونکتين که در افراد چاق مشاهده شد ممکن است در پيشرفت چاقي مشارکت کند. نتايج اين تحقيق نشان داد بيان آديپونکتين بافت چربي در نمونه هاي لاغر و زنان بيشتر است
.