مقاله ارتباط فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله مديريت دانش
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مدير ستادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: دستي گردي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دستي گردي کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به  منظور كسب و حفظ مزيت رقابتي در اقتصادهاي جهاني، سازمان هاي امروزي بايد به طور موثر به سمت منابع دانش حركت كنند. مديريت دانش بهينه سازي دانش سازماني به منظور دستيابي به افزايش عملكرد با استفاده از روش هاي متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني بود. روش تحقيق توصيفي است و از آنجا كه وضع موجود و ويژگي هاي جمعيت شناختي بررسي شد. از نوع پيمايشي و از آنجا كه وجود يا نبود رابطه ميان متغيرها سنجيده شد از نوع همبستگي بود.
اطلاعات اوليه مربوط به متغيرهاي پيش بين فرهنگ سازماني (فرهنگ تسهيم و يادگيري مستمر) و متغيرهاي ملاك مديريت دانش (توليد و انتقال دانش) به صورت ميداني توسط دو پرسشنامه جمع آوري شد. روايي اين پرسشنامه ها توسط چندين تن از استادان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در پايان نامه عسگري (۱۳۸۴) تاييد شد. پايايي آنها علاوه بر سطح معقول گزارش شده در كار وي، استادان بار ديگر با استفاده از آلفاي كرونباخ به دست آمد (مديريت دانش a=0.87 و فرهنگ سازماني .(a=0.89 اين اطلاعات از طريق سرشماري مديران ستادي سازمان تربيت بدني كه ۴۲ نفر بودند، جمع آوري شد و در نهايت ۳۸ پرسشنامه عودت داده شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .(n=38)  نتايج در دو سطح آمار توصيفي (گرايش مركزي، پراكندگي) و استنبطاي (ضريب همبستي اسپيرمن به علت مقياس رتبه اي در پرسشنامه) با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه معني داري را بين فرهنگ تسهيم و خلق دانش نشان نداد (P=0.068) اما رابطه بين فرهنگ تسهيم و انتقال دانش معني دار (P=0.001) و سطح بالاي اين فرهنگ با سطح بالاي انتقال دانش همبسته بود. رابطه بين يادگيري مستمر با خلق و انتقال دانش معني دار (P=0.023)، (P=0.005) و سطح بالاي يادگيري مستمر با سطوح بالاي آن دو همبسته بود (r=0.453،r=0.524 ) بين توليد دانش و انتقال دانش رابطه معني داري به دست آمد كه سطح بالاي يك مولفه با سطح بالاي ديگري همبسته بود (P=0.00، (r=0.677وجود فرهنگ تسهيم دانش و آموزش و يادگيري مستمر مديران، گام موثري در جهت خلق و انتقال دانش و به كارگيري مديريت دانش است. همچنين سازمان بايد به مديريت دانش به عنوان يك كل نگاه كند.