سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قادر سعادتی – متروی اصفهان، شرکت الموت

چکیده:

گودالهای فرونشینی موجود در دشتهای همدان، از جمله عوارض موجود در منطقه می باشد که پروژه های عمرانی و مناطق مسکونی پیرامون خود را تهدید می کند .بنابراین تعیین وضعیت پی سنگ منطقه از دیدگاه تکتونیکی و تعیین فاکتورهای مؤثر در تشکیل این دشت می تواند کمک بسزایی در مطالعات و همچنین پیش بینی وضعیت و موقعیت احتمالی گودالهایی که امکان بوجود آمدن آنها زیاد است، را آسانتر کند. در مطالعات انجام شده برای تعیین وضعیت تکتونیکی و ابعاد هندسی منطقه، مشخص شده که این مناطق تحت تأثیر گسلهای شناخته شده در منطقه [ ۱]قرار داشته و گسیختگیهایی در پی سنگ دشت بوجود آمده است که م یتواند ایجاد این گودالها را امکان پذیر کند .بر اساس این مطالعات پی سنگ منطقه را آهکهای الیگومیوسن تشکیل می دهد که تحت تأثیر فعالیتهای تکتونیکی و همچنین اقلیم و آب و هوای حاکم بر آن متحمل کارستیفیکاسیون شده و محلهای مناسبی برای ایجاد گودالهای فرونشینی را بوجود آورده است . مطالعات انجام شده [ ۱]نشان می دهد پراکندگی گودالهای فرونشینی موجود در منطقه راندومی نیست و با محل عبور گسلهای تعیین شده همخوانی داشته و از روند آنها تبعیت می کند .