مقاله ارتباط فعاليت بيماري لوپوس بر اساس شاخص ارزيابي BILAG با سطح مارکرهاي سرولوژيک فعاليت بيماري در بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۵۶۳ تا ۵۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط فعاليت بيماري لوپوس بر اساس شاخص ارزيابي BILAG با سطح مارکرهاي سرولوژيک فعاليت بيماري در بيماران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص فعاليت
مقاله لوپوس اريتماتوس سيستميک
مقاله BILAG index ،Anti-dsDNA ،ESR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سيدبنكدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لوپوس اريتماتوس سيستميک يک بيماري التهابي با علت ناشناخته است که مي تواند ارگان هاي مختلف بدن را درگير نمايد. با توجه به تفاوت هايي که چهره بيماري در اجتماعات مختلف دارد، بر آن شديم تا بيماران لوپوس شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار دهيم.
روش ها: بيماران مبتلا به فرم قطعي بيماري، طي سال هاي ۱۳۸۷-۸۸ در درمانگاه روماتولوژي بيمارستان الزهرا (س) اصفهان به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط ميان ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA و فعاليت بيماري لوپوس و نيز تعيين اعتبار و ارزش شاخص ارزيابي کننده BILAG جهت ارزيابي فعاليت بيماري در بيماران مبتلا به لوپوس انجام شد. طي يک مطالعه مقطعي، بيماران مبتلا به لوپوس مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات در مورد فعاليت بيماري لوپوس بر اساس نمرات به دست آمده از شاخص ارزيابي کننده BILAG مورد بررسي قرارگرفت. ميزان سطوح ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA و نمرات به دست آمده از شاخص SLEDAI-2k در تجزيه و تحليل و بررسي اعتبار شاخص استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از رگرسيون لجستيک ترتيبي انجام شد.
يافته ها: از ۱۰۰ بيمار مبتلا به لوپوس ۹۰ درصد زن بودند. ميانگين سني بيماران ۹٫۸±۳۱٫۱ سال بود. افزايش نمره شاخص ارزيابي کننده BILAGبا افزايش  ESRو Anti-dsDNA و کاهش سطوح C3 و C4 و افزايش نمره SLEDAI-2K همراه بود (عدد P در همه موارد کمتر از ۰٫۰۱ بود).
نتيجه گيري: نتايج اين مقاله نشان داد که ESR، C3، C4 و Anti-dsDNA بايد در ارزيابي و پي گيري بيماران مبتلا به لوپوس مورد استفاده قرارگيرد. همچنين نتايج نشان داد که شاخص ارزيابي کننده BILAG داراي ارزش و اعتبار زيادي در تعيين فعاليت بيماري لوپوس است.