مقاله ارتباط فنوتيپي و ژنتيكي سويه هاي Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نيشكر٬ درختان ميوه هسته دار و گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط فنوتيپي و ژنتيكي سويه هاي Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نيشكر٬ درختان ميوه هسته دار و گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله rep-PCR
مقاله بيماري نوار قرمز
مقاله بلايت
مقاله شانكر
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسيوند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خصوصيات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي، الگوي پروتئينهاي سلولي و الگوي ژنتيكي حاصل از rep-PCR در جدايه هايPseudomonas syringae pv. syringae  عامل بيماري نوار قرمز نيشكر با جدايه هاي عامل شانكر باكتريايي درختان ميوه هسته دار، جدايه هاي عامل بلايت باكتريايي گندم و جدايه مولد بيماري لكه زاويه اي ختمي مورد بررسي قرار گرفت. همه جدايه هاي P. s. pv. syringae خصوصيات بيوشيميايي مشابهي داشتند. از نظر هيدروليز توئين ۸۰، توليد لوان از سوكروز و توليد سيرينگومايسين ميان جدايه هاي  P. s. pv. syringaeعامل نوار قرمز نيشكر تنوع وجود داشت. مقايسه الگوي پروتئينهاي سلولي جدايه ها مشخص نمود كه جدايه هاي  P. s. pv. Syringaeعامل نوار قرمز نيشكر شباهت بسيار بالايي به هم داشته و در چندين باند پروتئيني با ديگر جدايه هاي  P. s. pv. syringaeتفاوت دارند. الگوي پروتئيني جدايه هاي عامل شانكر درختان ميوه هسته دار و جدايه هاي عامل بلايت گندم بسيار مشابه و غير قابل تفكيك بودند. تنوع درون جدايه هاي مختلف  P. s. pv. syringaeبر اساس اثر انگشت ژنتيكي حاصل از rep-PCR با استفاده از آغازگرهايBOX A1R ،ERIC1R  و ERIC2 قابل ملاحظه بود. بررسي حاضر نشان داد كه از نظر ژنتيكي جدايه هاي  P. s. pv. syringaeعامل بيماري نوار قرمز نيشكر در مقايسه با جدايه هاي عامل شانكر درختان ميوه هسته دار٬ بلايت باكتريايي گندم و لكه زاويه اي ختمي گروه جداگانه اي را تشكيل مي دهند.