مقاله ارتباط قاطعيت و اضطراب در دانشجويان پرستاري و مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط قاطعيت و اضطراب در دانشجويان پرستاري و مامايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاطعيت
مقاله اضطراب
مقاله دانشجويان پرستاري و مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي لاريجاني ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نيستانك ناهيددخت
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود هم زمان قاطعيت پايين و اضطراب بالا در دانشجويان پرستاري و مامايي باعث اختلال در عملكرد تحصيلي، تضعيف توانايي و عدم شكوفايي استعدادهايشان شده و نه تنها سلامت آن ها به خطر مي اندازد، بلكه آنان را از يك زندگي سالم و شكوفا باز مي دارد. مطالعات اندكي در اين زمينه صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط قاطعيت و اضطراب در دانشجويان پرستاري و مامايي مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع همبستگي است. ۱۷۳ دانشجوي پرستاري (۶۸ پسر، ۱۰۵ دختر) و ۷۷ دانشجوي مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۶ به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از ابزار خود گزارشي شامل «فرم اطلاعات شخصي»، «پرسشنامه اضطراب نهان اشپيلبرگر» و «مقياس سنجش قاطعيت Gambrill و Richy» جمع آوري و با استفاده از روش هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه بيش از نيمي از دانشجويان پرستاري و مامايي (به ترتيب ۵/۵۹% و۷/۵۹%) داراي قاطعيت متوسط هستند. همچنين در مجموع ۳/۴۳% دانشجويان پرستاري و ۴/۳۶% دانشجويان مامايي داراي اضطراب در سطوح متوسط و بالا بودند. ضريب همبستگي پيرسون ارتباط معكوس و معناداري را بين قاطعيت و اضطراب در دانشجويان پرستاري (۰۰۱/۰>p) و مامايي (۰۰۱/۰>p) نشان داد. برخي از متغيرهاي فردي و تحصيلي ارتباط معناداري با قاطعيت و اضطراب دانشجويان داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط قاطعيت و اضطراب و تاثير آن بر سلامت روان، عملكرد تحصيلي و شغلي دانشجويان، توجه خاص متخصصان آموزش و نیز انجام اقداماتی جهت آگاهي دانشجويان از مهارت هاي لازم براي تعامل مثبت با ديگران و همچنين افزايش قاطعيت و كاهش اضطراب ضروري مي باشد.