مقاله ارتباط قدرت Pinch و Grip با زبردستي در افراد همي پلژي بزرگسال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط قدرت Pinch و Grip با زبردستي در افراد همي پلژي بزرگسال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت Pinch
مقاله قدرت Grip
مقاله زبردستي
مقاله همي پلژي
مقاله بيماران همي پلژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالوهاب مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ناتوانايي هاي جسمي از شايع ترين عوارض سکته مغزي در بزرگسالان است، عده زيادي از اين افراد از مشکلات حرکتي اندام فوقاني رنج مي برند. با توجه به اين که براي داشتن برنامه درماني مفيد توانبخشي، دانستن عوامل مرتبط در ايجاد عملکرد ضروري است، اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط قدرت Pinch و Grip با زبردستي در افراد سکته مغزي انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۳۴ بيمار همي پلژي بزرگسال پس از تاييد روش هاي ارزيابي توسط کميته اخلاق دانشگاه انجام شد. پس از کسب رضايت و آشنايي فرد با نحوه انجام آزمون، قدرت Pinch و Grip توسط دينامومتر بر حسب کيلوگرم و ميزان زبردستي توسط آزمون مينوسوتا بر حسب تعداد در ثانيه ارزيابي و ثبت گرديد. سپس عوامل ذکر شده مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: دامنه سني افراد همي پلژي شرکت کننده در مطالعه ۷۰-۵۰ سال با ميانگين ۶۲٫۴۱±۷٫۲ سال بود، ميانگين مدت زمان گذشته از ضايعه ۲۲٫۳±۱۰٫۴ ماه و همه افراد شرکت کننده راست برتر بودند. ارتباط معني داري بين ميزان زبردستي با ميزان قدرتGrip  (P=0.000) همچنين ارتباط معني داري بين ميزان زبردستي و قدرت Pinch (P=0.008) موجود داشت. در حاليکه ارتباط سن بيمار و مدت زمان گذشته از سکته با زبردستي معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که در افراد همي پلژي بزرگسال قدرت Pinch و قدرت Grip با زبردستي ارتباط تنگاتنگي دارد که با اختلال اين دو عامل در جريان سکته مغزي، زبردستي نيز تحت تاثير جدي قرار مي گيرد.