مقاله ارتباط كيفيت زندگي با شدت تنيدگي در بيماران تحت همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط كيفيت زندگي با شدت تنيدگي در بيماران تحت همودياليز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله تنيدگي
مقاله كيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پور ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع پور ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماران همودياليزي طي زندگي با عوامل تنيدگي بسيار زيادي مواجه هستند كه مي توانند با كيفيت زندگي آنان مرتبط باشند. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط كيفيت زندگي با شدت تنيدگي در بيماران تحت همودياليز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي همبستگي روي ۱۰۰ بيمار همودياليزي (۵۳ مرد و ۴۷ زن) در دو مركز دياليز شهرستان ساري به روش سرشماري در سال ۱۳۸۷ انجام شد. داده ها در طول مدت سه ماه به وسيله سه پرسش نامه (خصوصيات فردي،كيفيت زندگي SF-36 و شدت تنيدگي بالدري) جمع آوري شد. ابتدا كيفيت زندگي و سپس شدت تنيدگي بيماران تحت همودياليز بررسي و متغيرهاي آن توصيف شد. سپس، ارتباط ميان آنها به وسيله روش هاي آماري تعيين گرديد.
يافته ها: %۴۲ بيماراني كه كيفيت زندگي آنان تا حدي مطلوب بود، از شدت تنيدگي متوسطي برخوردار بودند. همچنين، ضريب همبستگي پيرسون، بين كيفيت زندگي و شدت تنيدگي رابطه خطي معني دار و معكوسي نشان داد (r=-0.802)؛ يعني با افزايش تنيدگي، كيفيت زندگي كاهش يافت (P<0.001). همچنين، ضريب همبستگي پيرسون، بين دفعات انجام همودياليز در هفته با سابقه دياليز، همبستگي مثبتي نشان داد (P=0.001). %69 افراد، بين يك تا ۵ سال سابقه دياليز داشتند و %۷۴ آنان در شيفت صبح و سه بار در هفته دياليز مي شدند.
نتيجه گيري: با افزايش شدت تنيدگي، كيفيت زندگي بيماران تحت همودياليز كاهش مي يابد. لذا، پرستاران و ديگر اعضاي تيم درمان بايد با شناخت و كاهش عوامل تنيدگي زا، بيماران دياليزي را در بهبود كيفيت زندگي ياري نمايند.