مقاله ارتباط مابين تراکم استخوان و وضعيت هورمون هاي جنسي در مردان مبتلا به نارسايي مزمن کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط مابين تراکم استخوان و وضعيت هورمون هاي جنسي در مردان مبتلا به نارسايي مزمن کليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي مزمن کليه
مقاله تراکم استخوان
مقاله هورمون هاي جنسي مردانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري مصدق
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي طاهر مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي آريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه در خطر استئوديستروفي کليوي مي باشند. اين شرايط در مراحل اوليه نارسايي کليوي ديده مي شود و طيفي از تغييرات استخوان مانند استئوپوروز را شامل مي شود. هيپوگناديسم در مردان مبتلا به نارسايي مزمن کليه شايع است. بسياري از تظاهرات هيپوگناديسم مانند بيماري استخوان، به طور شايع در مابين بيماران تحت دياليز مشاهده مي گردد. هدف از اين مطالعه مقايسه سطح تستوسترون، PTH، LH، BUN، کراتينين، و فسفاتاز قليايي خون در مردان مبتلا به نارسايي مزمن کليه در دو گروه با سنجش تراکم استخوان طبيعي و غيرطبيعي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي ۶۳ بيمار مبتلا به نارسايي مزمن کليه ارزيابي شدند. سنجش تراکم استخوان با روش DEXA براي همه بيماران درخواست شد. سطح خوني تستوسترون، PTH، BUN، کراتينين، فسفاتاز قليايي و LH در دو گروه با سنجش تراکم طبيعي و غيرطبيعي مقايسه شد. نتايج با تست t-test،Pearson  و Chi-square تجزيه و تحليل شد.p value  کمتر از ۰٫۰۵ با ارزش تلقي گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه ۶۳ بيمار ارزيابي شدند. متوسط سن بيماران ۵۰٫۵۸±۱۳٫۳۲ سال بوده است. ارتباط معني داري مابين سن، ميزان تستوسترون و PTH در دو گروه بيماران با سنجش تراکم استخوان طبيعي و غيرطبيعي به دست آمد (p<0.05).
نتيجه گيري: استئوپوروز يک يافته مهم در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه است و مطالعه ديگري براي تعيين نتايج درمان با تستوسترون مکمل توصيه مي شود.