مقاله ارتباط مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي شيراز و دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي شيراز و دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله مهارت فردي
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله دانشجويان
مقاله كارشناسي
مقاله کارشناسي ارشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكتي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توانايي به کارگيري مهارت فردي مديريت زمان، عامل مهمي براي موفقيت تحصيلي و غيرتحصيلي محسوب مي شود. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشکي شيراز و دانشگاه شيراز مي باشد.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي مقطعي مي باشد. ۶۱۰ نفر دانشجو به شيوه نمونه گيري خوشه اي جهت شرکت در مطالعه انتخاب گرديدند. گردآوري داده ها توسط پرسشنامه اي محقق ساخته (شامل گويه هاي مهارت فردي مديريت زمان و نيز معدل درسي انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمره مهارت فردي مديريت زمان و نيز نمره معدل (بعد موفقيت تحصيلي) دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي به طور معناداري (p<0.001) بيشتر از دانشجويان دانشگاه شيراز بود. بين دانشجويان دختر و پسر در مهارت فردي مديريت زمان تفاوت معناداري مشاهده نشد ولي در بعد موفقيت تحصيلي، نمره دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر بود (p<0.001). دانشجويان کارشناسي ارشد در مهارت فردي مديريت زمان، تمامي ابعاد چهارگانه و موفقيت تحصيلي داراي ميانگين بالاتري نسبت به دانشجويان کارشناسي بودند (p<.001).
نتيجه گيري: تفاوت هاي مشاهده شده در مهارت مديريت زمان همسو با تفاوت در نمرات موفقيت تحصيلي بود. لذا با توجه به نتايج پژوهش، مي توان موفقيت تحصيلي دانشجويان را تا حد زيادي به مديريت زمان آنان و به کارگيري آن در زندگي تحصيلي نسبت داد. برنامه ريزي براي آموزش مهارت هاي مديريت زمان به منظور افزايش موفقيت تحصيلي دانشجويان توصيه مي شود.