مقاله ارتباط مصرف صبحانه و نمايه توده بدن در دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر زاهدان ۸۵- ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط مصرف صبحانه و نمايه توده بدن در دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر زاهدان ۸۵- ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده بدن (BMI)
مقاله اضافه وزن
مقاله صبحانه
مقاله دانش آموزان پسر
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي زينت
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صبحانه به عنوان بخشي از رژيم غذايي سالم و مفيد مي تواند به طور مثبت روي سلامت كودكان تاثير بگذارد. از جمله عادت هاي غلط غذايي حذف صبحانه است كه به دلايل مختلف در تمامي گروه هاي سني و جنسي مي توان آن را مشاهده كرد. مطالعه حاضر به بررسي ارتباط مصرف صبحانه و نمايه توده بدن در دانش آموزان پسر شهر زاهدان در سال ۸۵-۱۳۸۴ پرداخته است.
مواد و روش ها: در مطالعه اي مقطعي ۱۲۷۸ دانش آموز پسر ۱۹-۷ سال به روش نمونه گيري چندمرحله اي مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيك و مصرف صبحانه دانش آموزان از طريق مصاحبه جمع آوري، و براي تعيين نمايه توده بدن، وزن و قد آنان اندازه گيري شد. اطلاعات در نرم افزار SPSS.13.0 با استفاده از آزمون مجذور خي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: %۵٫۲ دانش آموزان مورد بررسي بدون صرف صبحانه به مدرسه مي رفتند. ميانگين نمايه توده بدن (BMI) دانش آموزان ۲۹/۳±۲۴/۱۷ كيلوگرم بر مترمربع به دست آمد. از بين دانش آموزاني كه صبحانه مصرف نمي كردند ۶% آنها داراي اضافه وزن بودند و ۵/۷% در معرض اضافه وزن قرار داشتند. ۳% دانش آموزاني كه هميشه و گاهي اوقات صبحانه مي خوردند داراي اضافه وزن بودند و ۵/۵% در معرض اضافه وزن قرار داشتند. با انجام آزمون مجذور خي، بين مقطع تحصيلي و صرف صبحانه در دانش آموزان ارتباط معني دار آماري مشاهده شد (p=0.000). بين نمايه توده بدن دانش آموزان و مقطع تحصيلي (p=0.000)، و مصرف صبحانه و نمايه توده بدن (p=0.04) ارتباط معني دار آماري مشاهده شد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر حاكي از وجود اضافه وزن و چاقي در كودكان و نوجواناني است كه به دلايل مختلف صبحانه مصرف نمي كنند. دانش آموزان و والدين بايد نسبت به اصلاح رفتارهاي تغذيه اي نامطلوب تشويق شوند، و عادات صحيح تغذيه اي را فراگيرند.