مقاله ارتباط معافيت از اهداي خون با فراواني نشانگرهاي ويروسي HBV ،HCV ،HIV در واحدهاي خون طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط معافيت از اهداي خون با فراواني نشانگرهاي ويروسي HBV ،HCV ،HIV در واحدهاي خون طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله آنتي ژن هاي سطحي هپاتيت B
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيميان زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: فضيلتي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: حريري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي فر محمدرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در سال هاي اخير در مراکز انتقال خون براي انتخاب اهداکننده اقداماتي دقيق تر، چند مرحله اي با كنترل شديد صورت گرفته است. اين مطالعه با هدف ارزيابي اين شرايط، ميزان بروز آلودگي در واحدهاي خون اهدايي را در ارتباط با معافيت هاي اهداکنندگان با علت رفتارهاي پرخطر مورد بررسي قرار داد.
مواد و روش ها: در يك مطالعه توصيفي تحليلي، ۵۴۲۷۰۵ واحد خون اهدا شده از مرداد ۱۳۸۳ تا پايان سال ۱۳۸۸ در انتقال خون اصفهان با روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفت. درصد فراواني معافيت هاي ناشي از خطر انتقال بيماري هاي ويروسي هپاتيت و ايدز و هم چنين درصد فراواني نشانگرهايHBs Ag ، HCVAb،HIV Ab  با روش هاي تاييدي در واحدهاي خون اهدايي محاسبه و ارتباط آن ها با استفاده از برنامه نرم افزاري نگاره و  SPSS 17تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: درصد فراواني نشانگرها در مراجعه كنندگان به انتقال خون از ۸۳ تا ۸۸ به ترتيب۰٫۵۴ ، ۰٫۴۵، ۰٫۳۴، ۰٫۲۵، ۰٫۲۲ و ۰٫۲۲درصد بود. درصد فراواني معافيت هاي مرتبط با خطر انتقال بيماري هاي ويروسي در كل مراجعه كنندگان نيز طي همين سال ها به ترتيب ۳٫۶۹، ۴٫۷۱، ۵٫۲۹، ۵٫۱۹، ۳٫۹۳ و ۴٫۰۴ درصد بود. درصد فراواني معافيت ها رابطه ضعيف و معکوسي با درصد فراواني نشانگرهاي ويروسي هپاتيتp=0.78)B ، (r=-0.148 و هپاتيت C(p=0.75، r=-0.165) داشت.
نتيجه گيري: اقدامات سازمان انتقال خون در سال هاي اخير با کاهش نشانگرهاي ويروسي و افزايش سلامت خون همراه بوده است ولي به علت احتمال مخفي کاري معدودي از اهداکنندگان، آموزش و انجام آزمايش رايگان و دادن اطلاعات پس از اهدا ممکن است کمک بيشتري به سلامت خون کند.