مقاله ارتباط معکوس رژيم غذايي مديترانه اي با چاقي و چاقي شکمي: مطالعه با ۶٫۷ سال پيگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط معکوس رژيم غذايي مديترانه اي با چاقي و چاقي شکمي: مطالعه با ۶٫۷ سال پيگيري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژيم غذايي مديترانه اي
مقاله چاقي
مقاله چاقي شکمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري گلاله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاميان غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفرآبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش ها نشان داده اند که رژيم غذايي مديترانه اي اثرات سودمندي بر سلامتي دارد، که از آن جمله مي توان به ارتباط آن با بيماري هاي مزمن اشاره نمود. در اين پژوهش، ارتباط پيروي از رژيم غذايي مديترانه اي با چاقي و چاقي شکمي در بزرگسالان تهراني شرکت کننده در مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) ارزيابي شد.
مواد و روش ها: افرادي که رژيم غذايي آن ها در ابتداي پژوهش ثبت گرديده و تا پايان ۶٫۷ سال در TLGS پيگيري شده اند، بررسي گرديدند (۴۶۷=تعداد). رژيم غذايي با استفاده از دو يادآمد ۲۴ ساعته خوراک ارزيابي و بر اساس مقياس رژيم غذايي مديترانه اي (MDS) تعديل شده به هر فرد امتيازي بين صفر تا ۱۰ داده شد. اجزاي MDS شامل سبزي ها، ميوه ها، حبوبات، مغزها، ماهي، غلات کامل، غلات تصفيه شده، لبنيات، نسبت PUFA به SFA و نسبت گوشت قرمز به سفيد بود.
يافته ها: ميانگين± انحراف معيار سني شرکت کنندگان ۱۲٫۳±۳۸٫۷ سال بود که به ترتيب ۴۵٫۸% و ۵۴٫۲% افراد مرد و زن بودند. پس از ۶٫۷ سال پيگيري، در زنان مورد پژوهش، ميزان پيروي از رژيم غذايي مديترانه اي با نمايه توده بدن ارتباط معني دار معکوس داشت (رده ۱: ۰٫۲± ۲۸٫۴در مقايسه با رده ۴: ۰٫۳±۲۷٫۷ کيلوگرم بر مترمربع، P?0.05). هم چنين ميزان پيروي از رژيم غذايي مديترانه اي با دور کمر پس از تعديل مقدار نمايه توده بدن و هم چنين پس از تعديل ميزان فعاليت بدني و وضعيت سيگار کشيدن ارتباط معني داري نشان داد (رده ۱: ۱٫۸±۹۰٫۱ در مقايسه با رده ۴: ۱٫۹±۸۹٫۰ سانتي متر، P?0.05). در مردان هيچ گونه يافته معني داري در ارتباط با نمايه توده بدن و دور کمر مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که پيروي از رژيم غذايي مديترانه اي با نمايه توده بدن و دور کمر در زنان ارتباط معکوس دارد.