سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر حمیدی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمران
سیدمحسن حائری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین ارتباط عدد نفوذ استاندارد و مقاومت خاک در حالت پایدار، نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی انجام شده در خاکهای ماسه ای شن دار جنوب غربی تهران مورد تحلیل قرار گرفت. مقادیر مقاومت حالت پایدار به دست آمدهاز آرمایش های سه محوری با مقادیر تعیین شده بر مبنای عدد نفوذ استاندارد از روابط موجود مقایسه گردید. بر اساس ناکارایی برخی از این روابط مشخص شد. در برخی از حالات دیگر نیز تطابق نسبی بین نتایج امایشها و روابط مشاهده شده. بنابراین توصیه هایی جهت کاربرد این روابط در شرایط مختلف ارائه گردید. در نهایت نیز رابطه ای جدید بین عدد نفوذ استاندارد و مقاومت حالت پایدار پیشنهاد گردید و عوامل موثر بر این ارتباط مورد بخث قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده دانه بندی خاک به عنوان مهمترین عامل در ارتباط عدد نفوذ استاندارد و مقاومت حالت پایدار شناخته شد.