مقاله ارتباط مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي با گرايش به مصرف مواد در نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي با گرايش به مصرف مواد در نوجوانان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي اجتماعي
مقاله خودکارآمدي
مقاله گرايش به مصرف مواد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در نوجوانان داراي مهارت هاي اجتماعي ضعيف و خودکارآمدي پايين، اين تمايل وجود دارد که از مصرف مواد جهت مقابله با مشکلات استفاده نمايند. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي با گرايش به مصرف مواد در نوجوانان مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي – همبستگي است و جامعه آماري آن را دانش آموزان پايه هاي اول و دوم دبيرستان هاي پسرانه مناطق آسيب پذير شهر اردبيل تشکيل مي دهند. نمونه پژوهش شامل ۳۲۱ دانش آموز از دبيرستان هاي آسيب پذير شهر اردبيل بودند که به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس مهارت هاي اجتماعي ماتسون، پرسشنامه خودکارآمدي شرر، مقياس نگرش به مصرف مواد و چک ليست گرايش به مصرف مواد استفاده شد. داده هاي پژوهش با روش هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري توسط SPSS.14 در سطح معناداري ۰۵/۰ تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات مهارت هاي اجتماعي ۱۵/۱۳۲، خودکارآمدي ۸۵/۸۱ و گرايش به مصرف مواد ۳۰/۲۱ مي باشد. مهارت هاي اجتماعي (r=0.57) و خودکارآمدي (r=0.42) با گرايش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه معناداري دارند. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نيز نشان داد که متغيرهاي پرخاشگري، مهارت هاي غيراجتماعي، خودکارآمدي عمومي و مهارت اجتماعي مناسب ۴۷ درصد از واريانس گرايش به مصرف مواد در نوجوانان را تبيين مي کنند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها، مهارت هاي اجتماعي و خودکارآمدي با نگرش به مصرف مواد در نوجوانان رابطه دارند.