مقاله ارتباط مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهاي مطالعه و يادگيري
مقاله مهارت
مقاله اشتياق
مقاله خودنظم دهي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران انجام شده است. اين پژوهش به روش همبستگي انجام شد و جامعه آماري پژوهش تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران بودند. حجم نمونه بر اساس حجم جامعه ۳۸۶ نفر برآورد شد كه به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده استراتژي هاي مطالعه و يادگيري (LASSI) اندازه گيري شد. با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون، رابطه سه مولفه اصلي مهارت، اشتياق و خودنظم دهي با پيشرفت تحصيلي (معدل كل ترم دانشجويان) مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها حاكي از آن بود كه هر سه مولفه اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري با پيشرفت تحصيلي رابطه اي معني دار داشتند، مقايسه مولفه هاي اصلي استراتژي هاي مطالعه و يادگيري در دو گروه دانشجويان دختر و پسر تفاوتي معني دار را نشان داد و همچنين نيمرخ استراتژي هاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مازندران با جدول نمونه هنجاري دانشجويان آمريكايي تفاوت هاي شايان توجهي داشت.