مقاله ارتباط ميان اندازه ماهي با حجم اسپرم دهي، شاخص هماتوكريت، خصوصيات گنادي و پارامترهاي اسپرم شناختي در ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان اندازه ماهي با حجم اسپرم دهي، شاخص هماتوكريت، خصوصيات گنادي و پارامترهاي اسپرم شناختي در ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي كلمه
مقاله اندازه ماهي
مقاله شاخص گنادوسوماتيک
مقاله شاخص هماتوکريت
مقاله پارامترهاي اسپرم شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فندرسكي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي معظمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش كه به مدت ۳ ماه روي مولدين ماهي کلمه رودخانه گرگان رود صورت پذيرفت ارتباط ميان اندازه ماهي با حجم اسپرم دهي، خصوصيات گنادي، پارامترهاي اسپرم شناختي (اسپرماتوكريت، تراكم اسپرم و طول دوره تحرك اسپرم) و شاخص هماتوکريت مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين كار نمونه اسپرم ۵۱ ماهي كلمه توسط سرنگ ۵ سي سي جمع آوري و توسط فلاسك يخ به سرعت به آزمايشگاه منتقل گرديد. با افزايش طول ماهي، وزن گناد به طور معني داري (۰۱/P<۰) افزايش يافت ولي حجم اسپرم دهي ارتباط معني داري با اندازه ماهي نداشت (۰۵/P>۰). اسپرماتوكريت، تحرك اسپرم، تراكم اسپرم، شاخص گنادوسوماتيك و هماتوکريت تحت تاثير طول ماهي نبود (۰۵/P<۰). اما ارتباط ميان شاخص هماتوكريت با حجم اسپرم دهي مثبت و معني دار (۰۱/P>۰) بود. همچنين با افزايش وزن گناد تراكم اسپرم به طور معني داري (۰۵/P<۰) كاهش يافت.