مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي بيوشيميايي آب و سرم خون در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵۹۶ تا ۶۰۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان برخي پارامترهاي بيوشيميايي آب و سرم خون در ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولي
مقاله پارامترهاي آلي سرم خون
مقاله pH
مقاله عوامل يوني آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي معظمه
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي خوني وسيله ارزشمندي براي نظارت سلامتي و رشد ماهي به شمار مي آيد که توسط تعداد زيادي از فاکتورهاي داخلي و خارجي مثل نرخ متابوليک، درجه حرارت آب، عوامل يوني آب و ديگر شرايط محيطي تحت تاثير قرار مي گيرند. در اين تحقيق كه به مدت ۷ ماه در منطقه ديکجه گنبد در استان گلستان صورت پذيرفت، ارتباط ميان پارامترهاي آلي سرم خون (گلوکز، کلسترول و پروتئين کل) در ماهي کپور معمولي با pH و عوامل يوني آب در ۱۵ استخر ۱۰ هکتاري بررسي شد. هدف تعيين شرايط بهينه بيوشيميايي بدن کپور معمولي و محيط پرورشي بود. دامنه ۸-۹ pH، سديم ۰٫۹۹-۲۶٫۳۰، پتاسيم  0.60-14.20ميلي مول در ليتر، کلسيم ۰٫۶۸-۲۴٫۶۲ و منيزيم آب  0.87-12ميلي گرم در دسي ليتر، همچنين محدوده ترکيبات آلي سرم خون حاوي ۰٫۲-۲٫۹۲ گرم در دسي ليتر پروتئين کل، ۱۴٫۰۷-۲۶۵٫۹۱ ميلي گرم در دسي ليتر گلوکز و ۵۰٫۹۳-۳۹۱٫۴۳ ميلي گرم در دسي ليتر کلسترول اندازه گيري شد. با توجه به داده هاي آماره پيرسون، منيزيم آب با کلسترول سرم خون ارتباط مثبت و معني دار(P<0.01)  و سديم آب با پروتئين کل سرم خون ارتباط مثبت و معني دار (P<0.01) و با کلسترول سرم خون ارتباط مثبت و معني دار(P<0.05)  داشت. بنابراين مديريت و تعديل پارامترهاي يوني آب به ويژه يونهاي منيزيم و سديم در کاهش تجمع چربي در ماهي کپور معمولي و کيفيت بالاي لاشه اين گونه موثر خواهد بود.