مقاله ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان برخي پارامترهاي يوني و غيريوني آب با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio Linneaus 1758) در استخرهاي پرورشي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولي
مقاله پارامترهاي فيزيکوشيميايي آب
مقاله هماتوکريت
مقاله رشد و بازماندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي معظمه
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور ارزيابي محصول ماهي کپور برخي از خصوصيات فيزيکوشيميايي آب شامل ترکيبات يوني (سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم) و آلي (پروتئين کل، گلوکز و کلسترول) و روابط آنها با شاخص هماتوکريت، رشد و بازماندگي به مدت ۷ ماه روي ۱۵ استخر ۱۰ هکتاري در منطقه ديکجه گنبد در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده ترکيبات يوني آب حاوي ۳۰/۲۶-۹۹/۰ ميلي مول در ليتر سديم، ۲۰/۱۴-۶۰/۰ ميلي مول در ليتر پتاسيم، ۶۲/۲۴-۶۸/۰ ميلي گرم در دسي ليتر کلسيم و ۱۲-۸۷/۰ ميلي گرم در دسي ليتر منيزيم بود، همچنين دامنه ترکيبات آلي آب ۷۳/۰-۰۲/۰ گرم در دسي ليتر پروتئين کل، ۴۱/۸۵-۸۶/۰ ميلي گرم در دسي ليتر کلسترول و ۸/۱۰۵-۶۸/۰ ميلي گرم در دسي ليتر گلوکز اندازه گيري شد. نتايج به دست آمده از آماره پيرسون نشان داد که بين يون منيزيم با طول، وزن (P<0.01) و بيومس ماهي (P<0.05)، يون کلسيم با وزن و بيومس ماهي (P<0.05)، يون سديم با طول و وزن ماهي (P<0.01)، يون پتاسيم با بيومس ماهي (P<0.05)، پروتئين کل با طول، وزن (P<0.01) و با بيومس ماهي (P<0.05)، کلسترول با هماتوکريت (P<0.05) و گلوکز آب با طول (P<0.05) و وزن ماهي (P<0.01) ارتباط معني داري وجود داشت. بنابراين بين پارامترهاي يوني و غيريوني آب با رشد و بازماندگي ارتباط معني داري مشاهده شد که مي توان با مديريت و تعديل اين عوامل در محدوده مناسب پرورش سبب افزايش رشد و بقا در ماهي کپور معمولي شد.