مقاله ارتباط ميزان تغذيه انسان از ماهي با مقدار تجمع جيوه در موي سر افراد مورد مطالعه در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميزان تغذيه انسان از ماهي با مقدار تجمع جيوه در موي سر افراد مورد مطالعه در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله مصرف ماهي
مقاله موي سر انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبرهن فرد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي غلظت جيوه  موجود در موي سر افراد مورد بررسي در استان خوزستان برحسب جنس و گروه هاي سني و ارتباط آن با ميزان تغذيه انسان از ماهي بود. نمونه هاي مو کاملا در ارتباط با قرار گرفتن در معرض متيل جيوه بوده و مي تواند براي تعيين مقدار متيل جيوه اي که در چندين ماه يا يک سال گذشته وارد بدن گرديده، به کار روند. تعداد ۸۸ نمونه موي سر انسان به طور تصادفي جمع آوري گرديد. پرسشنامه اي نيز براي فراهم آوردن اطلاعاتي در مورد پارامترهاي تاثيرگذار بر مقدار جيوه ي بدن طراحي گرديد. اندازه گيري مقدار جيوه موجود در نمونه ها به وسيله دستگاه پيشرفته (LECO, AMA254, Mercury Analyzer) بر طبق روش استاندارد شماره (ASTM) D-6722 انجام پذيرفت. در مجموع ميانگين غلظت جيوه در موي سر افراد 1601.05±۲۳۲٫۶۸ PPb (Mean±S.E) بود. ميانگين غلظت جيوه در موي سر افراد مونث  1555.01±۲۷۹٫۰۸ PPb و در موي سر افراد مذکر  1658.89±۳۹۴٫۸۸ PPb بود. همبستگي معني داري بين غلظت جيوه موي سر و تعداد وعده هاي مصرف ماهي وجود داشت ۲٫۲۷ (P<0.01) درصد از نمونه ها (۲ نمونه) داراي غلظتي بالاتر از حد آستانه خطر ۱۰ppm بودند.