مقاله ارتباط ميزان فراخوان با وقوع کم کاري مادرزادي تيروئيد، در برنامه غربالگري کم کاري تيروئيد نوزادان در شهرستان اراک، ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميزان فراخوان با وقوع کم کاري مادرزادي تيروئيد، در برنامه غربالگري کم کاري تيروئيد نوزادان در شهرستان اراک، ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم کاري مادرزادي تيروئيد
مقاله بيماريابي نوزادان
مقاله نوزادان
مقاله هورمون محرک تيروئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دره فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي طلعت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريابي کم کاري مادرزادي تيروئيد از سال ۱۳۸۵در اراک شروع شده است. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان فراخوان و بروز بيماري در اين شهر مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي با توجه به دستورالعمل کشوري غربال گري، از تمامي نوزادان متولد شده از مرداد ۱۳۸۵، در روزهاي ۵-۳ تولد نمونه خون پاشنه روي کاغذ فيلتر مخصوص جمع  آوري و مقادير TSH به روش الايزا اندازه گيري شد(۵<TSH). ميلي واحد در ليتر فراخوان شدند و آزمون هاي عملکرد تيروئيد (TSH ,T4 ,T3RUP) بر سرم خون وريدي انجام و به روش الايزا سنجيده شد. نوزادان با TSH>10 ميلي واحد در ليتر و ۶٫۵>T4 ميکروگرم در دسي ليتر بيمار در نظر گرفته شدند. اطلاعات مربوط به نوزادان متولد شده تا پايان سال ۸۷ در فرم هاي مخصوص ثبت گرديد.
يافته ها: از ۲۵۶۸۵ نوزاد غربال گري شده ۶۰۸ مورد فراخوان شدند. ميزان فراخوان ۳۶/۲ درصد برآورد گرديد .TSH در ۷۸/۳ درصد <5، در ۵۵/۸۳ درصد ۹/۹-۵، در ۵۶/۷ درصد ۹/۱۹-۱۰ و در ۰۹/۵ درصد ۲۰≤ ميلي واحد در ليتر بود. ۸۶ نوزاد هايپوتيروئيد بودند (۱/۳۰۰ تولدهاي زنده). ميزان بيماري در نوزادان فراخوان شده ۲/۱۴ درصد بود. نمونه گيري در ۲۶/۸۰ درصد نوزادان فراخوان شده در ۵-۳ روزگي، ۵/۱۸ درصد در ۲۱-۶ روزگي و در ۱/۱ درصد در بيشتر از ۲۲ روزگي انجام شد.
نتيجه گيري: بروز کم کاري مادرزادي تيروئيد در اراک به طور قابل توجهي از مقادير کشوري و جهاني بالاتر مي باشد.
ميزان فراخوان از ميزان جهاني بالاتر و از ميزان کشوري پايين تر است. هم چنين نسبت بيماري به نوزادان فراخوان شده پايين مي باشد.