مقاله ارتباط ميزان پروتئين واکنشگر C با شدت گرفتگي عروق کرونر در بيماران مبتلا به آنژين صدري پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۱۲ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميزان پروتئين واکنشگر C با شدت گرفتگي عروق کرونر در بيماران مبتلا به آنژين صدري پايدار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي کرونري
مقاله آترواسکلروزيس
مقاله پروتئين واکنشگر C
مقاله الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطني كمال
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري لك شاكر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروززاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد نشان مي دهد که يک روند التهابي مزمن در بروز و پيشرفت آترواسکلروزيس نقش دارد. در اين مطالعه ارتباط سطوح پلاسمايي پروتئين واکنشگر C، بعنوان شاخص التهابي، با شدت گرفتگي عروق کرونر بررسي شد.
روش بررسي: ۱۶۵ بيمار مبتلا به CAD ولي بدون ضايعه درسرخرگ اصلي چپ از بيمارستان آموزشي درماني طالقاني اروميه وارد اين مطالعه مقطعي شدند. بر اساس نتايج آنژيوگرافي ۳۶ نفر در گروهMinimal  (بيماران بدون گرفتگي يا مبتلا به گرفتگي کمتر از ۵۰%)، ۴۱ نفر در گروه با گرفتگي يک رگ (۱VD)، ۴۱ نفر در گروه با گرفتگي دو رگ (۲VD) و ۴۷ نفر در گروه با گرفتگي سه رگ (۳VD) قرار گرفتند. پروتئين واکنشگر C (CRP) با روش الايزا با حساسيت بالا سنجيده شد. آناليزها نيز با نرم افزار SPSS version 13 انجام گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد که تفاوت معني داري در مقاديرCRP  بين چهار گروه (1.2±۱٫۲ mg/1) Minimal، (۱٫۷±۱٫۳ mg/1) 1VD، (۰٫۸±۰٫۹ mg/1) 2VD و (۱٫۸±۱٫۷ mg/l) 3VD وجود دارد (p=0.007).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، CRP شاخص التهابي مناسبي از شدت گرفتگي عروق کرونر در بيماران مبتلا به CAD بود. بنابراين پيشنهاد مي شود اندازه گيري CRP نيز در کنار عوامل خطر معمول انسداد عروق کرونر مد نظر قرار گيرد.