سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یزدان سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
جواد شهلایی – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
سعید حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان استفاده سازمان های ورزشی از مؤلفه های فناوری اطلاعات و همچنین بررسی رابطه فناوری اطلاعات و اثربخشی سازمانی کارکنان این سازمان ها می باشد. روش شناسی: این تحقیق از نظر روش اجرا پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را فدارسیون های ورزشی موجود در کشور تشکیل می دادند که تعداد ۱۲ فدراسیون به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه فناوری اطلاعات فتحی(۱۳۸۹) و پرسشنامه اثر بخشی حمیدی (۱۳۸۲) استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تأیید و پایایی آن ها از طریق نمونه اولیه و محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۵ و ۰/۸۸ به دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی (میانگین، جدول و نمودار) برای توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین در بخش آمار استنباطی برای تعیین رابطه فناوری اطلاعات و اثر بخشی سازمانی کارکنان فدراسیون های ورزشی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد میان فناوری اطلاعات و ابعاد اثر بخشی سازمانی رابطه آماری معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به میانگین نسبتاَ پایین استفاده از فناوری اطلاعات و نیز رابطه مثبت فناوری اطلاعات با اثر بخشی سازمانی، تمرکز بیش از پیش بر مسئله استفاده از فناوری های روز دنیا در سازمان های ورزشی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.