سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف – دانشیارومدیرگروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رقیه قهاری –
مرتضی روستائی –

چکیده:

با توجه به اینکه میل جنسی از تمایلاتی است که در بین تمام موجودات عالم مشترک بوده و به ویژه غریزی و فطری بودن آن مسلم میباشد، اما چگونگی ظهور و بروز این میل و معطوف شدن به نوعی رضایت جنسی به آمادگی قبلی و همچنین به پختگی ورسیدگی مجموعه عوامل روانی و جسمی بستگی دارد. با وجود آنکه اساس میل جنسی فطری و غریزی است اما تأثیر عوامل محیطی در چگونگی ظهور و مبدل شدن به رفتار جنسی غیرقابل انکار است و چه بسا ممکن است عوامل فرهنگی و محیطی این نیاز بیولوژیک را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روانی و رضایتمندی زناشویی بودهاست. برای دستیابی به این هدف، از جامعه آماری زنان دانشجو در سال ۱۳۷۹ دانشگاه فردوسی مشهد تعداد / ۹۹ نفر از طریق روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. و با پرسشنامه ۹ScL که برای سنجش اختلالات بالینی و ارزیابی علائم روانی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین پرسشنامه رضایت مندی و تهییجپذیری جنسی که توسط لیندابرگکرسی ( ۱۹۹۷ ) ساخته شده و به وسیله صالحی ( ۱۳۷۸ ) ترجمه و اعتباریابی گردیده است، مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه رضایتمندی ۷۷/۷۴ و اعتبار پرسشنامه تهییجپذیری جنسی ۸۸/۴۸ گزارش شدهاست. دادهها از طریق ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در سطح P £ ۰/۰۵ معنادار میباشد. به اینمعنا که اگر میزان همبستگی فرضیه ها کمتر از ۰/۰۵ باشد رابطه وجود دارد و اگر بیشتر باشد رابطهای وجود ندارد. یافتههای پژوهشنشان داده است که :-۱ بین رضایتمندی زناشویی و اضطراب رابطه معناداری وجود ندارد و این فرضیه رد شدهاست.-۲ همچنین بین رضایتمندی زناشویی و وسواس اجبار رابطه مثبت وجود دارد. -۳ پژوهش بیانگر آن است که بین رضایتمندی زناشویی و حساسیت در روابط متقابل رابطهای وجود ندارد و این فرض ردشدهاست. -۴ در این پژوهش بین رضایت مندی زناشویی و افسردگی رابطه مثبت دیده شد. -۵ همچنین بین رضایتمندی زناشویی و افکار پارانوئید رابطه مثبت وجود دارد و این فرض رد شدهاست.-۶ براساس نتایج پژوهش، بین رضایتمندی زناشویی و شکایات جسمانی رابطهای دیده نشدهاست. -۷ بین رضایتمندی زناشویی و روانپریشی رابطهای دیده نشده است. -۸ از سوی دیگر بین رضایت مندی زناشویی و پرخاشگری رابطه مثبت وجود دارد. به نظر میرسد کمک به زوجین جهت گسترش دانش جنسی و توسعه مهارتهای ارتباط جنسی و همچنین کاربرد تکنیکهای درمانی خاص برای ناکنشوری جنسی معین و آموزش روشهای کاهش اضطراب کمک موثری به رضایتمندی زناشویی بنماید