سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم ادهمی – استادیار دانشگاه یاسوج
احسان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
فرزاد رسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز
حمیدرضا معماریان – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

فسفر نقش مهمی در کیفیفت محیط زیست دارد که در سالیان اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. عصار هگیری جزء به جزء فسفر یک روش ساده اما کار آمد در تعیین وضعیت فسفر رسوبات و نیز بررسی واکنش های فسفر است. فسفر استخراج شده در مراحل مختلف عصار هگیری جزء به جزء معمو ُ لا به ترکیباتی نسبت داده می شوند که مهم ترین اثبات ماهیت آن توانایی عصاره گیرهای مختلف در حل کردن ترکیبات شیمیایی خالص فسفر است (چنگ و جکسون، ۱۹۵۷ ؛ جیانگ و گوا، ۱۹۸۹ ). هرچند توانایی برخی عصاره گیرها جهت حل کردن ترکیبات مورد نظر در رسوبات مورد سؤال قرار گرفته است. این روشها م یتوانند از نقطه نظر تأثیر متفاوت عصاره گیرها بر مواد شیمیایی خالص و رسوبات مورد انتقاد قرار گیرند (ویلیامز و همکاران، ۱۹۸۰ ). با توجه به استفاده گسترده از روشهای عصاره گیری جزء به جزء فسفر، شناخت کاملتر و دقیق تر ترکیبات عصاره گیری شده میتواند به تفسیرهای صحیحتر از وضعیت فسفر رسوبات کمک نماید. هدف از این تحقیق بررسی شکلهای مختلف فسفر در خاکهای آهکی استان فارس و ارتباط آنها با خصوصیات خاک بود.