سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معظمه کردجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا
محمدرضا ایمانپور – استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده:

در این تحقیق، هماتوکریت، سدیم، پتاسیم، کلسیم، گلوکز و پی اچ سرم خون ماهی کپور معمولی از ۱۵ استخر ۱۰ هکتاری طی ۷ ماه در منطقه دیکجه گنبد در استان گلس تان محاسبه شدند . یون های سدیم و پتاسیم توسط فلیم فتومتر، کلسیم و گلوکز بوسیله اسپکترومتر، هماتوکریت توسط هماتوکریت خوان و پی اچ با پی اچ متر اندازه گیری گردیدند . دامنه پارامترها در سراسر دوره پرورش شامل ۲۹/۹۶± ۹۷/۳۸ میلی مول در لیتر سدیم ، ۷/۴۹±۱۷/۳۹ میلی مول در لیتر پتاسیم ۲/۳۸±۹/۳۱ میلی گرم در دسی لیتر کلسیم ۳۰/۸۳±۸۴/۸۶ میل یگرم در دسی لیتر گلوکز و ۰/۲۷±۷/۴۹ پی اچ بود. با توجه به داده های آماره پیرسون ، یون کلسیم با هماتوکریت سرم خون ارتباط مثبت و معنی دار ی (P<0/01 نشان داد . اما بین سایر پارامترها با یک دیگر ارتباط معناداری P>0/05) وجود نداشت . نتایج حاصل از این تحقیق برای تعیین فیزیولوژی خون و سلامت ماهی کپور معمولی مناسب می باشد همچنین می توان با تعیین مقادیر مواد معدنی، تغذیه و محیط پیرامون ماهی را نیز مدیریت کرد.