سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا باقری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
سام صفری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مجتبی هاشمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
مجید شاه محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

عملکرد دانه ۷ ژنوتیپ (شامل ۶ لاین اصلاحی و رقم کوسه ) به مدت ۲ سال زراعی (۸۱-۱۳۸۰) در دو منطقه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت . جهت تعیین پایداری ژنوتیپ ها و به دلیل معنی دار بودن اثر متقابل ژنوتیپ و محیط ، از ١٠ پارامتر پایداری شامل : واریانس محیطی (Si^2)، ضریب تغییرات محیطی (C.V i)، میانگین واریانس اثر متقابل (θi)، واریانس اثر متقابل (θi) ، اکووالانس (Wi^2) ، واریانس پایداری (σi^2) ، ضریب رگرسیون خطی ،(bi ) و میانگین مربعات انحراف از خط رگرسیون (Sdi^2) و واریانس درون مکانی (MSy/l) استفاده شد . میانگین رتبه ( Ri ) همبستگی بسیار قوی و معنی داری با میانگین عمل کرد در ژنوتیپ ها نشان داد که این ارتباط بین معیار نسبت شاخص عملکرد (Y. I. R) و میانگین رتبه( Ri ) نیز برقرار بود . شاخص عملکرد (Y. I. R) نیز دارای همبستگی مثبت و صد در صد با عملکرد دانه ( X ) بود. انحراف معیار رتبه (SDR) دارای همبستگی مثبت و معنی داری با پارامترهای ر یک (Wi)، پلاستد و پترسون ( θi ) و پلاستد ( θ( i ) بود و اگر در محاسبه پارامتر SIPC1 از مؤلفه اصلی دیگری نیز استفاده شود میزان همبستگی این آماره با پارامترهای Wi و MSy/l افزایش می یابد. ارتباط بین ضریب رگرسیون فینلی و ویل کینسون (bi) ، با هر سه پارامتر پلاستد ،( θ( i ) ، پلاستد و پترسون ( θi ) و اکووالانس ریک (Wi) مثبت بود ولی این همبستگی ها معنی دار نبودند.