سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا سیروس مهر – دانشجوی مقطع دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمدرضا شکیبا – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمود تورچی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

چکیده:

اعمال شیوه های صحیح آبیاری یکی از ارکان موفقیت کشت گلرنگ (Carthamus tinctorius) است. به منظور بررسی اثر رژیم های آبیاری و تر اکم بوته بر میزان آب مصرفی ارقام گلرنگ در منطقه تبریز یک آزمایش مزرعه ای طراحی و به صورت اسپلیت پلات فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد . چهار سطح آبیاری در مراحل فنولو ژیک (I1= آبیاری کامل، I2= آبیاری تا مرحله R3 و I3= آبیاری تا مرحله R2 و I4= آبیاری تا مرحله R1) ، دو سطح تر اکم (D1= بیست بوته در مترمربع و D2= چهل بوته در مترمربع ) و سه رقم پاییزه (V2 ،L.R.V.51/51 =V1 = زرقان ۲۷۹ و V3= ورامین ۲۹۵) فاکتورهای آزمایش را تشکیل دادند . تجزیه واریانس داده هابرای عملکرد دانه نشان داد که تفاوت میانگین اثرات قطع آبیاری، رقم، رقم * قطع آبیاری و تر اکم بر عمل کرد دانه معنی دار بودند . رقم زرقان از نظر عملکرد دانه در سطوح اول و دوم آبیاری اختلاف معنی داری نشان ندادوبیشترین عمل کرد را تولید نمود . این رقم در سطح سوم قطع آبیا ری رتبه دوم را بخود اختصاص داد . تجزیه واریانس داده ها برای کارایی مصرف آب نشان داد که اثر ر ژیم آبیاری ، رقم و تر اکم برای کارایی مصرف آب در عمل کرد دانه معنی دار بود . در مقایسات میانگین ، سطوح رژیم آبیاری در یک گروه قرار گرفتند که با توجه به عملکرد دانه و رعایت اقتصاد آب ، سطح دوم ر ژیم آبیاری با مقدار ٤١٧٢ متر مکعب آب مصرفی و داشتن کارایی مصرف آب بیشتر نسبت به شاهد مناسب به نظر می رسد.میانگین ارقام زرقان و L.R.V در گروه بالاتر از رقم ورامین قرار گرفتند که علت مربوط به عمل کرد دانه ارقام بود . همچنین کارایی مصرف آب در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع بیشتر بود.