سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی بیداری – عضؤ هیات علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن امیری – عضو هیات علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

بسیاری از جوامع مواردی از بحران های آلودگی هوا که باعث خطراتی شده باشد را داشته اند. شهرتهران نیز به عنوان یکی از آلوده ترین شهر های جهان از این امر مثتثنی نیست.
وجود یک یا چند آلاینده در هوا با یک غلظت مشخصی و در یک دوره زمانی مشخص می تواند باعث اثرات سوء در سلامت انسان و حیوانات و ساختمان ها گذاشته زندگی روزمره ما را مختل می نماید. تعداد مواد آلاینده بسیار زیاد است اما برخی از آلاینده های مهم که اثرات شدیدی روی ریه ها و راه های هوایی دارند در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند.
روش انجام کار:
در این طالعه طبق پرونده های بیماران مراجعه کننده به اورژانس ، میزان پذیرش بیماران با حمله حاد وخامت بیماری انسدادی مزمن ریوی به اورژانس حضرت رسول اکرم (ص) به صورت مقطعی و گذشته نگر طی فاصله فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۵ که با میزان غلظت پنج آلاینده مهم شهر تهران (دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیترون، منواکسید کربن و ذرات معلق) مقایسه کرده، ارتباط بین آنها را توسط آزمونهای آماری بررسی کردیم. در برخی آنالیزها روزهای سال واحد آنالیز بوده است.
بحث و نتایج:
در این مطالعه تعداد ۱۶۵۸ بیمار ، وارد مطالعه شدند که تعداد ۸۷۷ نفر معادل ۲/۵۳ درصد مرد و ۷۷۱ نفر معادل ۵/۴۶ درصد آنها زن بودند. بر اساس آزمون های به عمل آمده بین افزایش غلظت گاز منواکسید گوگرد و ذرات معلق و میزان پذیرش بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی به اورژانس حضرت رسول اکرم (ص) ارتباط معنی داری وجود داشته است. به طوریکه P-value برای هر یک از گازها به ترتیب ۰۳۱/۰ ،۰۰۸/۰، ۰۰۱/۰ محاسبه گردید. در تست مقایسه ای بین گازها به این نتیجه رسیدیم که میزان تاثیر ذرات معلق بیش از دی اکسید کربن و بیش از منواکسید کربن می باشد. از طرفی این آلاینده ها تاثیرات تجمعی داشته به طوری که هر یک اثرات دیگری را تشدید می کند.