سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی بیداری – عضؤ هیات علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
ستاره صفاتی – پزشک عمومی

چکیده:

بسیاری از جوامع مواردی از بحران های آلودگی هوا که باعث خطراتی شده باشد را داشته اند. شهرتهران نیز به عنوان یکی از آلوده ترین شهر های جهان از این امر مثتثنی نیست.
وجود یک یا چند آلاینده در هوا با یک غلظت مشخصی و در یک دوره زمانی مشخص می تواند باعث اثرات سوء در سلامت انسان و حیوانات و ساختمان ها گذاشته زندگی روزمره ما را مختل می نماید. تعداد مواد آلاینده بسیار زیاد است اما برخی از آلاینده های مهم که اثرات شدیدی روی ریه ها و راه های هوایی دارند در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند.
روش انجام کار:
در ای مطالعه ، بر اساس پرونده بیماران مراجعه کننده به اورژانس ، میزانپذیرش بیماران با حو.ادث مغزی عروقی (CVA)غیر تروماتیک در اورژانس حضرت رسول اکرم (ص) به صورت مقطعی و گذشته نگر فاصله فروردین ۸۰ تا فروردین ۸۳ با میزان غلظت ۵ آلاینده مهم شهر تهران (دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیتروژن، منو اکسید کربن و ذرات معلق) مقایسه شده و ارتباط آنها را توسط آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین ازtest T-test ,Mann-Withney به ترتیب جهت آنالیز متغیرهای غیر پارامتریک و پارامتریک و نیز از مدل های رگرسیون خطی و لجستیک جهت تعیین همبستگی استفاده شد.
بحث و نتایج:
در این مطالعه تعداد ۴۷۰ بیمار ، وارد مطالعه شدند که ۲۲۸ نفر (۵۱/۴۸%) زن و تعداد ۲۴۲ نفر (۴۹/۵۱%) مرد بودند. بر اساس آزمونهای به عمل آمده بین افزایش میانگین غلظت روزانه آلاینده ها و میزان پذیرش بیماران مبتلا به بیماری CVA غیر تروماتیک مراجعه کننده به اورژانس حضرت رسول اکرم (ص) ارتباط معنی داری وجود نداشت. ولی میزان پذیرش بیماران CVA در اورژانس این بیمارستان و مرگ ناشی از حوادث مغزی عروقی با کاهش میانگین دمای روزانه مرتبط بود.
نتیجه نهایی:
طبق نتایج بدست آمده در این مطالعه افزایش غلظت آلاینده ها مانند ذرات معلق، دی اکسید کربن و ازن و دی اکسید نیتروزن در افزایش پذیرش بیماران مبتلا به CVA غیر تروماتیک در این بیمارستان جنرال آموزشی در شهر تهران نقش نداشته است.