مقاله ارتباط نسبت استخوان ساكروم با بي اختياري ادرار اوليه در كودكان ۵ تا ۹ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۲۴ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط نسبت استخوان ساكروم با بي اختياري ادرار اوليه در كودكان ۵ تا ۹ سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي اختياري ادرار اوليه
مقاله استخوان ساكروم
مقاله نسبت
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي چايجان پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: سيروس علي
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح آبادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقابزرگي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال در تكامل استخوان ساكروم به عنوان يكي از علل بي اختياري ادرار مطرح مي باشد. نسبت استخوان ساكروم معياري ارزشمند در تعيين سلامت استخوان ساكروم پيشنهاد شده است. با توجه وجود مطالعات محدود در اين زمينه و تناقض در نتايج آنها بررسي ارتباط اين نسبت با بي اختياري ادرار اوليه منطقي به نظر مي رسد.
روش كار: طي يك مطالعه مقطعي – تحليلي دو گروه ۵۹ نفري از كودكان ۵ تا ۹ ساله مراجعه كننده به درمانگاه كودكان و ارولوژي بيمارستان ولي عصر و اميركبير اراك در فاصله يك سال مورد بررسي قرار گرفتند. گروه با بي اختياري ادرار اوليه (گروه مورد) با آناليز ادرار و سونوگرافي طبيعي و عدم شكايت از سوزش ادرار، تكرر ادرار و احساس فوريت در دفع ادرار و گروه شاهد افراد بدون بي اختياري ادرار اوليه بودند. در هر دو گروه نسبت استخوان ساكروم و نسبت بزرگ ترين عرض به بزرگ ترين طول استخوان ساكروم در گرافي روبروي لگن مقايسه گرديد.
نتايج: در گروه مورد ۹۸٫۳ درصد موارد نسبت استخوان ساكروم طبيعي داشتند. ميانگين نسبت بزرگ ترين عرض به بزرگ ترين طول ۰٫۸۹ بود. ميان جنسيت و طبيعي يا غير طبيعي بودن نسبت استخوان ساكروم رابطه معني دار مشاهده نشد. در گروه شاهد ۸۸٫۱ درصد موارد نسبت استخوان ساكروم طبيعي داشتند. ميانگين نسبت بزرگترين عرض به بزرگترين طول ۰٫۹۱ بود. دخترها بيش از پسرها استخوان ساكروم طبيعي داشتند و تفاوت آماري معني داري بين متوسط نسبت استخوان ساكروم و نسبت بزرگترين عرض و بزرگترين طول در دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: ارتباط آماري معني داري بين نسبت استخوان ساكروم با بي اختياري ادرار اوليه در كودكان ۵ تا ۹ سال مشاهده نشد.