مقاله ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتيويتي و محل سرطان داخل اپي تليوم دهانه رحم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط نشانگر Ki67 با شدت راکتيويتي و محل سرطان داخل اپي تليوم دهانه رحم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمنو هيستوشيمي
مقاله ضايعات نئوپلازي داخل اپي تليوم سرويکس؛ نشانگر پروليفراتيو Ki67
مقاله شدت راکتيويتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نوريه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سعيد شهره
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: داورپناه مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ضايعات پيش سرطاني و سرطان داخل اپي تليوم دهانه رحم طيف پيوسته اي از تغييرات مورفولوژيک هستند که مرزهاي دقيق آنها نسبتا نامشخص است. استفاده از روش هاي ايمنوهيستوشيمي و نشانگرهاي پروليفراتيو روش قابل اعتمادي در طبقه بندي ضايعات مختلف ديسپلازي دهانه رحم است. در مطالعات انجام شده از نشانگر پروليفراتيو Ki67 به عنوان فاکتور پيشگويي کننده پيشرفت ضايعات سرطاني دهانه رحم استفاده شده است. اين مطالعه به منظور طبقه بندي دقيق تر موارد سرطان داخل اپي تليوم دهانه رحم با استفاده از نشانگر پروليفراتيو Ki67 انجام شد.
روش کار: ‌در اين مطالعه مقطعي توصيفي – تحليلي گذشته نگر ۴۲ اسلايد از نمونه هاي دهانه رحم شامل ۱۶ مورد ديسپلازي خفيف، ۸ مورد ديسپلازي متوسط و ۱۰ مورد ديسپلازي شديد و ۸ مورد بافت طبيعي دهانه رحم با مراجعه به بايگاني بخش آسيب شناسي بيمارستان قائم (عج) مشهد در سال ۱۳۸۶ جمع آوري و بروز فاکتور Ki67 به روش ايمنوهيستوشيمي در اين بلوک هاي پارافيني مطالعه شد و ارتباط بين شدت راکتيويتي و محل بروز Ki67 و درجه ديسپلازي دهانه رحم بررسي شد. آناليز آماري با نرم افزار  SPSS(نسخه ۱۱) انجام و تفاوت آماري بين گروه هاي مورد بررسي توسط تست هاي واريانس يک طرفه آنووا تحليل شد.
يافته ها:‌ ارتباط مستقيم بين درجه ديسپلازي وميزان راکتيويتي اپي تليوم دهانه رحم براي نشانگر پروليفراتيو Ki67 وجود داشت و همچنين رابطه مستقيم بين درجه ديسپلازي و محل درگيري اپي تليوم سرويکال با نشانگر Ki67 مشاهده شد.
نتيجه گيري: ارزيابي ضايعات داخل اپي تليوم دهانه رحم با روش ايمنوهيستوشيمي و نشانگر Ki67 روش قابل اعتمادي براي تشخيص و طبقه بندي شدت ضايعات مختلف ديسپلازي است.