مقاله ارتباط نمايه توده بدني با نگرش تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط نمايه توده بدني با نگرش تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستاني دختر شهر تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه توده بدن
مقاله اضافه وزن
مقاله آزمون نگرش تغذيه اي
مقاله دختران نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورقاسم گرگري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حامدبهزاد مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: سيدسجادي ندا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشاور دنيز
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: در دختران نوجوان اضافه وزن و اختلالات خوردن جزو مشکلات شايع بهداشتي هستند. بدليل کمي اطلاعات در کشور ما، در اين مطالعه تصميم گرفته شد تا وضعيت نمايه توده بدني و ارتباط آن با نگرش تغذيه اي که اختلال در آن عامل اصلي براي اختلالات خوردن است، در بين دختران نوجوان ارزيابي شود.
روش بررسي: ۱۸۸۷ دانش آموز دبيرستاني ۱۸ – ۱۴ ساله دختر شهر تبريز به صورت تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. بر اساس تعاريف مرکز کنترل بيماريها و گروه جهاني مبارزه با چاقي و با استفاده از صدکهاي نمايه توده بدني افراد به گروههاي مختلف تقسيم بندي شدند. نگرش تغذيه اي با پرسشنامه آزمون نگرش تغذيه اي ارزيابي شد.
يافته ها: شيوع کم وزني، وزن طبيعي، در معرض خطر اضافه وزن و اضافه وزن در نمونه هاي مورد بررسي به ترتيب: ۵٫۶،۷۷٫۶ ، ۱۲٫۴-۱۶٫۱ و ۳٫۶-۴٫۴ درصد بود. نمايه توده بدني رابطه مثبت و معني داري با امتياز حاصل از پرسشنامه آزمون نگرش تغذيه اي داشت (r=0.22، P<0.01) در دانش آموزان در معرض خطر اضافه وزن و اضافه وزن امتياز حاصل از پرسشنامه فوق بيشتر از افراد با نمايه توده بدني طبيعي و يا کم وزن بود (P<0.01).
نتيجه گيري: درصد قابل توجهي از دانش آموزان دبيرستاني دختر تبريز داراي نمايه توده بدني غير طبيعي هستند. ميزان نمايه توده بدني عامل مهمي براي نگرش غير طبيعي نسبت به خوردن مي تواند محسوب گردد. در نوجوانان دختر يکي از عوامل ايجاد کننده نگرش غيرطبيعي نسبت به خوردن، نمايه توده بدني غير طبيعي است.