مقاله ارتباط همسر آزاري با محتوي مذهبيت در مردان مرتکب همسر آزاري، اروميه، ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط همسر آزاري با محتوي مذهبيت در مردان مرتکب همسر آزاري، اروميه، ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسر آزاري
مقاله محتوي مذهبيت
مقاله مردان مرتکب همسر آزاري
مقاله ارتباط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: صدقياني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: آرا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: مطالعات متعددي حاکي از وجود همبستگي مثبت بين مذهبيت و بهداشت رواني است و اين مطالعه درصدد است رابطه بين مذهبيت رايج در ايران و همسر آزاري را بررسي کند.
مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي بوده و در سال ۸۸-۱۳۸۷ بر روي ۱۳۹ نفر از مردان مرتکب خشونت فيزيکي عليه همسر و ساکن منطقه تحت پوشش مرکز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقا سلامت اروميه و داوطلب ورود به مطالعه انجام شده است. براي تعيين ميزان همسر آزاري از پرسش نامه استاندارد مرکز تحقيقات بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشکي ايران و براي تعيين محتوي مذهبيت از فرم تعديل يافته مقياس مذهبيت دانشگاه بوستون استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
يافته ها: بيشتر مراجعه کنندگان جوان يا ميان سال و کم سواد بودند. متوسط امتياز همسرآزاري ۴۵٫۶۴ (حداکثر ۸۴) و متوسط امتياز محتوي مذهبيت ۱۲۹٫۱۴ (حداکثر ۲۲۴) بود. ضريب همبستگي پيرسون بين محتوي مذهبيت و همسر آزاري ۰٫۷۵۸- بود (P=0.011) بيشترين همبستگي بين عمل به مستحبات و خشونت فيزيکي (۰٫۹۶۹-) و کم ترين همبستگي بين دوري از محرمات و خشونت رواني (۰٫۲۴۹-) بود.
بحث و نتيجه گيري: بين همسر آزاري و محتوي مذهبيت رابطه معکوس وجود دارد.