سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه پاک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه ارومیه
رضا دادمهر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
بهنام حبیب زاده آذر – کارشناس گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

دریاچه ارومیه یکی از بی نظیر ترین دریاچه های زیبای جهان می باشد که از سوی سامان یوونسکو یکی از ۹ منطقه مهمجهان و به عنوان بیوسفر حفاظت شده معرفی شده و بر حفظ شرایط طبیعی و زیست محیطی آن تاکید شده است.چگونگیتامین آب دریاچه از طریق منابع آب زیر زمینی دشتهای همجوار دریاچه اکنون به عنوان یک چالش اساسی مطرح می باشد.دراین راستالازم است که ارتباط هیدرولیکی منابع آب زیر زمینی دشتهای اطراف با آب دریاچه مورد سنجش قرار گیرد. دراین خصوص می توان از طریق اندازه گیریهای چاه های مشاهداتی دشت های اطراف ونوسانات اندازه گیری شده سطح آب دریاچه در سالهای گذشته بهره جستهو به سنجش مورد نظر دست یافت. تنوع توپوگرافیک و ایجاد رشته های رسوبی ومحیط متخلخل و آبرفتی دشتهای حوزه موجب گردیده تا دریاچه ارومیه در ترازی پایین تر از انها قرار گرفته و این محیط های متخلخل به عنوان مخازن بزرگ آب زیر زمینی به سمت دریاچه امتداد یابند. مقاله حاضر، ارتباط هیدرولیکی منابع آب زیر زمینی با آب دریاچه ارومیه، از طریق داده های چاه های مشاهداتی و رسم خطوط هم پتانسیل و بررسی چاه های بهره برداری و چاه های اکتشافی در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۴ یعنی زمانیکه سطح آب دریاچه به ترتیب در بیشترین و پایین ترین سطح خود بوده بصورت موردی در دشت آذرشهر (یکی از دشتهای مجاور دریاچه ارومیه) موردمطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از اتفاقجریانات آب زیر زمینی از دشت آذرشهر بطرف دریاچه ارومیه بوده و کمیت تغذیه از طریق دشت مورد نظر به هنگام ترسالی یعنی سال ۱۳۷۵ خیلی بیش از کمیت تغذیه به هنگام خشک سالی می باشد.