مقاله ارتباط وجود ژن اگزوتوکسين exo-A) A) سودوموناس آئروژينوزا و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن با تشکيل بيوفيلم در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط وجود ژن اگزوتوکسين exo-A) A) سودوموناس آئروژينوزا و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن با تشکيل بيوفيلم در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژينوزا
مقاله ژن اگزوتوکسين A
مقاله الگوي مقاومت دارويي
مقاله بيوفيلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدفضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سودوموناس آئروژينوزا باكتري گرم منفي، هوازي مي باشد. اگزوتوکسين A سم اصلي توليد شده توسط اين باکتري و يکي از عوامل مرگ و مير مي باشد. در حدود ۹۰% سويه هاي سودوموناس آئروژينوزا اگزوتوکسين A توليد مي كنند. بيوفيلم ناشي از تجمع ميکروارگانيسم ها، محصولات خارج سلولي و مواد موجود در فضاي مابين آن هاست که به يک سطح متصل شده اند. اين باكتري در حالت پلانكتونيك غيرسمي و در فرم بيوفيلم سميت بالاتري دارد. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين حضور ژن exo-A و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي با تشکيل بيوفيلم در سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي باليني انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه از ۱۱۰ سويه سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از عفونت هاي مختلف با الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي مشخص انجام شد. از روش PCR جهت رديابي وجود يا عدم وجود ژن اگزوتوکسين (exo-A) A استفاده شد. ميزان تشکيل بيوفيلم به روش اسپکتروفتومتري بررسي گرديد. ارتباط وجود ژن exo-A و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن با تشکيل بيوفيلم با استفاده از آزمون هاي آماري فيشر و کاي دو بررسي گرديد.
يافته ها: نودوسه مورد (۸۴٫۵%) از سويه ها داراي ژن exo-A بودند ۶۲ سويه داراي مقاومت چندگانه و توليدکننده آنزيم بتالاکتاماز با طيف اثر وسيع بودند. آناليز آماري نشان داد که قدرت تشکيل بيوفيلم در سويه هاي داراي ژن exo-A در مقايسه با سويه هاي فاقد ژن از افزايش معني داري برخوردار بود (p<0.05). مشخص گرديد که توانايي درصد تشکيل بيوفيلم در سويه هاي مقاوم به چند دارو و توليدکننده آنزيم بتالاکتاماز در مقايسه با سويه هاي حساس بيشتر است (p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه بيانگر اين است که از لحاظ آماري بين وجود ژن  exo-Aو مقاومت هاي آنتي بيوتيکي در تشکيل بيوفيلم توسط سودوموناس آئروژينوزا وجود دارد. با توجه به اهميت بيوفيلم در پروسه بيماريزايي اين باکتري اين مطالعه زمينه جديدي را براي مطالعه فرايندهاي مولکولي دخيل در تشکيل بيوفيلم باز مي نمايد.