مقاله ارتباط وزن گيري و استفاده از مکمل هاي دوران بارداري با وزن هنگام تولد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط وزن گيري و استفاده از مکمل هاي دوران بارداري با وزن هنگام تولد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن کم هنگام تولد
مقاله وزن گيري دوران بارداري
مقاله مکمل آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهداني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دبيران سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نصيري فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه مورد شاهدي با هدف تعيين ارتباط وضعيت تغذيه مادر با وزن هنگام تولد نوزاد انجام شد. وضعيت تغذيه مادر از طريق BMI قبل از بارداري، اضافه وزن مادر در طي بارداري و مدت استفاده از قرص آهن و اسيد فوليک سنجيده شد.
جمعيت مورد مطالعه در اين بررسي نوزاداني بودند که مادرانشان در سال ۸۰ لغايت ۸۵ جهت دريافت مراقبت هاي دوران بارداري به مراکز بهداشتي جنوب تهران مراجعه کرده بودند. گروه مورد شامل ۴۶ نوزاد با وزن هنگام تولد کمتر يا مساوي ۲۵۰۰ گرم و گروه شاهد شامل ۹۲ نوزاد با وزن هنگام تولد بيش از ۲۵۰۰ گرم بود. داده ها با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده هاي مراکز بهداشتي درماني بدست آمد و در صورت نقص پرونده از طريق مصاحبه تلفني با مادر کامل گرديد و توسط نرم افزار آماري SPSS 13 و با استفاده از آزمون هاي t-test و χ۲ و نسبت شانس خام با حدود اطمينان %۹۵ مورد ارزيابي قرار گرفتند. متغيرهاي مادري شغل، سن و رتبه حاملگي. فاصله بين بارداري ها و نوع زايمان اختلاف معني داري در گروه هاي مورد مطالعه نداشتند. از متغيرهاي وضع تغذيه مادر اضافه وزن مادر (P<0.005) و استفاده از مکمل آهن (P<0.05) در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معني دار داشت. خطر تولد نوزاد کم وزن در مادران داراي اضافه وزن کمتر نسبت به مادران داراي اضافه وزن طبيعي بيشتر بود (%۹۵CI=1.7-8.1، OR=3.77).
با توجه به يافته هاي مطالعه مشخص شد وزن گيري مناسب مادر در طي بارداري و استفاده از مکمل آهن خطر تولد نوزاد کم وزن را کاهش مي دهد.