مقاله ارتباط وضعيت شناختي و توانايي عملکردي در سالمندان آسايشگاه خيريه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط وضعيت شناختي و توانايي عملکردي در سالمندان آسايشگاه خيريه کهريزک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت شناختي
مقاله سالمندان
مقاله وضعيت عملکرد روزانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در مطالعه حاضر، ارتباط بين اختلال شناختي و اجزاي عملکرد روزانه در سالمندان ساکن آسايشگاه خيريه کهريزک مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي با شرکت ۱۸۴ نفر از سالمندان آسايشگاه کهريزک وضعيت شناختي و عملکرد روزانه آنها به ترتيب با استفاده از پرسشنامه هاي «بررسي مختصر وضعيت شناختي» و «بارتل» مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: داده ها نشان داد %۳۱٫۷ از شرکت کنندگان وضعيت شناختي طبيعي و %۶۳٫۳، دچار اختلال شناختي بودند. ارتباط بين وضعيت شناختي و وضعيت عملکرد روزانه بعد از تصحيح عوامل مداخله گر معني دار بود (r=0.2 و P=0.01). با استفاده از رگرسيون لجستيک چند گانه، ارتباط بين اختلال شناختي و اختلال عملکردي سنجيده شد (p=0.05). نسبت شانس براي اختلال عملکردي روند رو به تزايدي با افزايش شدت اختلال شناختي داشت (براي اختلال شناختي خفيف =۱٫۱۳ نسبت شانس با فاصله اطمينان ۰٫۵۴-۲٫۳۷ و براي اختلال شناختي متوسط تا شديد =۳٫۶۷ نسبت شانس با فاصله اطمينان ۰٫۳۹-۳۴٫۳۵). ارتباط بين اختلال اجزاي بارتل و وضعيت شناختي نشان داد بين توانايي استحمام و وضعيت شناختي (=۲٫۳۳ نسبت شانس با فاصله اطمينان ۱٫۱۴-۴٫۷۲) و همچنين بين توانايي حرکت کردن و وضعيت شناختي (=۲٫۹۶ نسبت شانس با فاصله اطمينان ۱٫۳۰-۶٫۷۵)، معني دار بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد وضعيت شناختي مي تواند عامل پيش بيني کننده وضعيت عملکرد روزانه در سالمندان باشد.