مقاله ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با شدت علايم افسردگي در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۴۶ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با شدت علايم افسردگي در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله افسردگي
مقاله سالمندان زن فعال و غير فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پوردهكردي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: شمس امير
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با افسردگي در سالمندان زن فعال و غير فعال شهر تهران بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي – همبستگي است. بدين منظور، ۱۸۸ سالمند زن (۹۴ سالمند فعال و ۹۴ سالمند غير فعال) شهر تهران با دامنه سني ۶۳-۸۲ سال به روش نمونه گيري در دسترس، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصيات فردي، پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي نئو بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي نظير ميانگين و انحراف معيار و از آمار استنباطي نظير آزمون t مستقل، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره به روش ورود استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين نمرات ويژگي هاي شخصيتي و افسردگي سالمندان زن فعال با سالمندان زن غير فعال تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). همچنين بين نمره افسردگي با نمرات نوروتيسم، برون گرايي، مقبوليت اجتماعي و وظيفه شناسي در سالمندان زن فعال و بين نمره افسردگي با نمرات مقبوليت اجتماعي و وظيفه شناسي در سالمندان زن غير فعال همبستگي معني داري وجود دارد (P<0.05). نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نيز نشان داد که متغير مقبوليت اجتماعي و برون گرايي در زنان سالمند فعال و متغير وظيفه شناسي در زنان سالمند غير فعال داراي رابطه خطي با متغير معيار (افسردگي) بوده و مي تواند تغييرات مربوط به آن را پيش بيني نمايد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق حاضر، فعاليت بدني و ورزش مي تواند به تقويت ويژگي هاي شخصيتي مثبت نظير برون گرايي، مقبوليت اجتماعي و کاهش افسردگي در سالمندان کمک کند.