مقاله ارتباط ويژگي هاي فردي و خانوادگي با گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط ويژگي هاي فردي و خانوادگي با گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء مصرف مواد مخدر
مقاله اعتياد
مقاله تحصيلات
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر يکي از معضلات و نگراني هاي عمده جهان امروز است و از آنجا که برخي از اين عوامل موثر فردي و خانوادگي قابليت تغيير و اصلاح دارند؛ با شناخت آنها مي توان برنامه هاي پيشگيرانه مورتر و مبتني بر شواهد طراحي و اجرا كرد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط ويژگي هاي فردي و خانوادگي و گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر در معتادين خود معرف مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد مرکز آموزشي درماني ۵ آذر گرگان اجرا گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي روي ۱۲۰ معتاد مراجعه کننده به کلينيک ترک اعتياد مرکز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان به عنوان گروه مورد و ۱۲۰ نفر همسان شده از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد طي سال ۱۳۸۷ انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه توام با مصاحبه بود. از آزمون كاي اسكوئر و تي مستقل براي تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها استفاده شد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، داشتن تحصيلات دبيرستاني (۹۵%CI: 1.78-12.02، (OR=4.63 و ديپلم (۹۵%CI: 4.09-50، (OR=15.58 شانس گرايش به مواد مخدر را نسبت به تحصيلات دانشگاهي افزايش داد. داشتن دوست يا دوستان معتاد شانس گرايش فرد به سوء مصرف مواد را  7.32برابر۴٫۰۹-۱۳٫۱۳)  (95%CI: و سابقه سيگاري بودن فرد در گذشته يا حال شانس گرايش به مواد مخدر را  12.35برابر (۹۵%CI: 6.65-22.93) افزايش داده است. همچنين افراد داراي شغل دايم نسبت به افرادي كه شغل موقت داشتند؛ شانس كمتري۹۵%CI: 6.65-22.93) ،(OR=0.109 براي گرايش به مواد مخدر داشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه اعتياد دوستان، مصرف سيگار، تحصيلات پايين و بيكاري در گرايش به مواد مخدر موثر مي باشد؛ لذا اقداماتي برنامه ريزي شده براي کاهش اين گونه عوامل خطر در بين افراد جامعه به ويژه جوانان، توسط خانواده و مسوولين جامعه ضروري است.