سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
لیلا ارجمند زاده – ارشد روان شناسی
زیبا صدیقی – ارشد روان شناسی

چکیده:
مقدمه و هدف: خانواده در حکم بافت سلولی برای اندام های اجتماعی است و فراهم کننده سلامت روانی ، جسمی واجتماعی اعضاء آن می باشد.سلامت خانواده در پناه زندگی توام با برقراری ارتباط محکم و دائمی بین زن و مرد که ازدواجنامیده می شود بر قرار می شود .امروزه بروز اختلافات زناشویی افزایش داشته که این مورد لزوم بررسی علل و تعارضاتخانوادگی و زناشویی را مطرح می نماید .برخی مطالعات وجود مشکلات روانی را در افرادی که متقاضی طلاق هستند نشانداده لذا با توجه به اهمیت تداوم زندگی خانوادگی ، محقق برآن شد تا با انجام این تحقیق و با هدف بررسی ارتباط وضعیتسلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل زنان سمنانی و تهرانی مورد بررسی قرار داده است.روش کار :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد .در این پژوهش از دو پرسشنامه ۹۰ سوالی سلامت روان (Sc190) و ۱۱۰ مقیاس رضامندی زوجیت افروز (AMSS) استفاده شده است .جامعه پژوهش را زنان دانشجومتاهل سمنانی و تهرانی که در سال ۱۳۹۲ که ۲۱۰ نفر آنها در مطالعه شرکت داده شدند پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات توسط SPSS از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج و بحث: با توجه به نتایج تحلیل تفاوت دو گروه دانشجویان متاهل تهرانی و سمنانی از نظر سلامت روانی معنا دار (P>0/05) نیست. وتفاوت دو گروه دانشجویان متا هل تهرانی و سمنانی از نظر رضایت زنا شویی معنا دار (P>0/05) نیست. واز نظر سلامت روانی و رضایت زناشویی یک رابطه مستقیم وجود دارد.