مقاله ارتباط يافته هاي بافت شناسي و معيارهاي فعاليت و ازمان در بيوپسي كليه با نتايج آزمايشگاهي در مبتلايان به نفريت لوپوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط يافته هاي بافت شناسي و معيارهاي فعاليت و ازمان در بيوپسي كليه با نتايج آزمايشگاهي در مبتلايان به نفريت لوپوسي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفريت لوپوسي
مقاله يافته هاي بافت شناسي
مقاله معيارهاي فعاليت و ازمان
مقاله يافته هاي آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي يزدي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قره سحر
جناب آقای / سرکار خانم: غفارزادگان كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: درگيري كليوي در بيماري لوپوس(SLE)  از جدي ترين عوارض است. مطالعه هاي متعدد گوياي سير غيرقابل پيش بيني نفريت لوپوسي و نقش بيوپسي كليوي در ارزيابي بيماران مبتلاست. تخمين نوع، شدت و فعاليت ضايعه هاي كليوي صرفا بر اساس يافته هاي باليني و آزمايشگاهي بعيد به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط يافته هاي بافت شناسي و معيارهاي فعاليت و ازمان در بيوپسي كليوي با يافته هاي آزمايشگاهي در مبتلايان به نفريت لوپوسي انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي ٤٠ بيمار با تشخيص نفريت لوپوسي از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ در بيمارستان قائم شهر مشهد انجام شد. بيوپسي كليه براي تمام بيماران انجام شد و ارتباط بين يافته هاي بافت شناسي و متغيرهاي آزمايشگاهي و سرولوژيك مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با آزمون هاي آماري تي، مجذور کاي و دقيق فيشر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميزان فعاليت در ۳۴ بيماري كه پروتئينوري داشتند، ۹٫۰۲ و در ۶ بيماري كه پروتئينوري نداشتند، ۶٫۳۳ بود (p=0.018) بين ميزان فعاليت و سطح C4 سرمي ارتباط معني دار وجود داشت (p=0.031) ارتباط فيبروز هلالي (يكي از معيارهاي ازمان در بيوپسي) با سندرم نفروتيك معني دار بود (p=0.047) فعاليت و ازمان با ساير يافته هاي آزمايشگاهي و سرولوژيك ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: ارتباط دقيقي بين يافته هاي بافت شناسي درگيري كليوي در نفريت لوپوسي و شواهد آزمايشگاهي وجود ندارد. لذا، بر نقش بيوپسي كليه در ارزيابي اين بيماران تاكيد مي نماييم.