سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد احمدی شیخانی – فارغ التحصیل زمین شناسی از دانشگاه تهران، کارشناس آزمایشگاه مکانیک
سدامیر اسعد فاطمی – فارغ التحصیل مکانیک سنگ از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در پروژه های معدنی و عمرانی، تعیین خواص و ویژگیهای فیزیکی ومکانیکی سنگ و توده های سنگی ضروری است . با استفاده از این ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی می توان نحوه رفتار سنگ و توده های سنگی از جمله شکست و جابجایی را در آنها برآورد کرد. ریفها ساختمانهایی هستند که از اسکلت موجودات زنده تشکیل شده اند و مرجانها نیز موجودات زنده کف زی هستند که اسکلت آهکی دارند . این ساختمانها اگرچه به سنگهای کربناته و آهکی شباهت دارند، اما به لحاظ اینکه موجودات زنده می باش ند و مرحله دیاژنز را طی نکرده اند، نمی توان روابط بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگها را برای این ساختمانها تعمیم داد . از طرف دیگر تاکنون هیچ گونه مطالعه ای روی پارامترهای این سنگها صورت نگرفته است. در کشور ما به لحاظ اینکه ساختمانهای کف خلیج فارس از این گونه می باشند و تجهیزات نفتی از قبیل سکوهای حفاری، خطوط لوله، چاههای نفت و همچنین جزیره خارک به عنوان بزرگترین جزیره نفتی کشور بر روی این سازه ها قرار دارند، دانستن روابط بین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها ضروری است . در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایش های انجام گرفته روی نمونه های مرجانی و ریفی خلیج فارس در مسیر خط لوله شرکت پتروپارس، روابط بین پارامتر های فیزیکی و مکانیکی این سنگها مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین فرمولهایی برای بدست آوردن ارتباط بین مقاومت تک محوره، اندیس بار نقطه ای، تخلخل و چگالی بیان شده است.