مقاله ارتباط پلي مرفيسم هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-&#947 با عفونت نهفته هپاتيت B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مرفيسم هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-&#947 با عفونت نهفته هپاتيت B
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت نهفته هپاتيت B؛ IFN-&#947؛ پلي مرفيسم
مقاله HbsAg؛ HBV-DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عرب آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفتح اله علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي راويز غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: افروز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حداديان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي زاده فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت نهفته هپاتيت B شکل باليني از بيماري هپاتيت B مي باشد که در آن فرد علي رغم اين که از نظر HBsAg منفي است؛ اما داراي HBV-DNA در خون محيطي مي باشد. هنوز علت عدم توانايي پاکسازي کامل ويروس از بدن مشخص نشده است. به نظر مي رسد که تفاوت هاي ژنتيکي و ايمونولوژيکي در اين امر سهم عمده اي را دارا مي باشند. از جمله مواردي که پاسخ ايمني عليه ويروس ها را دستخوش تغيير مي کند؛ سيستم سيتوکيني است. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط پلي مرفيسم هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-g با عفونت نهفته هپاتيت B انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ابتدا ۳۷۰۰ عدد پلاسماي تازه منجمد شده (FFP) که از نظر HBsAg منفي بودند؛ جمع آوري و از نظر anti-HBc بررسي شدند. سپس نمونه هاي HBsAg منفي و anti-HBc مثبت از نظر وجودHBV-DNA  با روش PCR بررسي شدند. نمونه هاي  HBV-DNAمثبت به عنوان موارد عفونت نهفته هپاتيت B از نظر پلي مرفيسم هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-g با روش ARMS-PCR مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين تحقيق روي نمونه هاي HBsAg منفي نشان داد که ۳۵۲ نمونه (۹٫۵۱ درصد) از اين نمونه ها از نظر anti-HBc مثبت بود. با انجام PCR روي نمونه هايHBsAg  منفي و anti-HBc مثبت؛ مشخص گرديد كه ۵۷ نمونه (۱۶٫۱ درصد از افراد anti-HBc مثبت و HBsAg منفي)HBV-DNA  مثبت هستند. دو گروه مورد و شاهد از نظر وجود تمامي ژنوتيپ هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-g تفاوتي نداشتند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که هيچ گونه ارتباطي بين پلي مرفيسم هاي موجود در ناحيه ۸۷۴+ ژن IFN-g و بيماري عفونت نهفته هپاتيت B وجود ندارد.