مقاله ارتباط پلي مرفيسم IVS4 ژن PTEN با سرطان پستان زنان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مرفيسم IVS4 ژن PTEN با سرطان پستان زنان ايراني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله PTEN؛ IVS4؛ پلي مورفيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: غيرفعال شدن ژن هاي سرکوبگر توموري نظير ژن (Phosphatase and Tensin homologue) PTEN به دليل موتاسيون و يا پلي مرفيسم سبب رشد کنترل نشده و غيرقابل برگشت مي شود. در اين مطالعه، ارتباط پلي مرفيسم (Intron Vector Splicing 4) IVS4 ژن PTEN در سرطان پستان زنان مراجعه کننده به بيمارستان شهداي تجريش در سال ۱۳۸۵ بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، ۴۹ داوطلب زن با سرطان تاييد شده پستان و ۴۳ زن سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. پلي مرفيسم IVS4 ژن PTEN با تکثير DNA ژنومي و هضم آنزيمي (Restriction Fragment length polymorphism=RFLP) ارزيابي شد. حجم تومور و تعداد غدد لنفاوي درگير نيز بررسي شد. داده ها توسط آزمون t و من ويتني U و به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۱۱ تحليل شدند.
يافته ها: فراواني آلل هاي موتان در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۳۷/۰ و ۲۷/۰ بود. حجم تومور در گروه حاوي آلل موتان ۲/۲±۵ سانتي متر و در گروه حاوي آلل وحشي ۱/۲±۹/۳ سانتي متر بود. تعداد غدد لنفاوي درگير با حضور آلل موتان ارتباطي نداشت (NS). توزيع فرکانس آللي از تعادل هاردي ونبرگ تبعيت مي کرد.
نتيجه گيري: افزايش فراواني آلل موتان در بيماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به گروه شاهد حاکي از دخالت احتمالي پلي مرفيسم  IVS4ژن PTEN در ايجاد سرطان پستان در جمعيت مورد مطالعه است.