مقاله ارتباط پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ از ژن پراكسيداز تيروئيد با تيتر آنتي بادي ضد پراكسيداز تيروئيد در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۰ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ از ژن پراكسيداز تيروئيد با تيتر آنتي بادي ضد پراكسيداز تيروئيد در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراكسيداز تيروئيد
مقاله پلي مورفيسم
مقاله A1936/G ،ARMS-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فام بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغيير ساختار پروتئين هاي بدن مي تواند منجر به توليد آنتي بادي ضد پروتئين هاي خودي شود. احتمالا ايجاد پلي مورفيسم در ژن كدكننده آنزيم پراكسيداز تيروئيد (TPO) و تغيير ساختار آن مي تواند باعث توليد آنتي بادي ضد اين پروتئين (Anti-TPO) شود. اختلال در آنزيمTPO مي تواند يكي از دلايل اصلي بيماري كم كاري تيروئيد باشد كه شيوع و گسترش اين بيماري ما را بر آن داشت تا در اين مطالعه به بررسي ارتباط پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ از ژن (rs: 10189135) TPO با ميزان Anti-TPO بپردازيم.
مواد و روش ها: از ميان جمعيت بررسي شده در مطالعه قند و ليپيد تهران ۱۹۰ (TLGS) نفر در دو گروه با تيتر Anti-TPO بيشتر و كمتر از ۱۰۰ واحد بين المللي بر ليتر به عنوان گروه شاهد و بيمار انتخاب شدند. محتواي DNA ژنوم اين افراد به روش Salting out استخراج شد. سپس پلي مورفيسم مورد نظر در اگزون ۱۱ به روش ARMS-PCR بررسي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: فركانس آللي پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ در جمعيت مورد بررسي از تعادل هاردي – واينبرگ تبعيت كرد. يافته هاي حاصل نشان داد كه فراواني آلل G در پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ از ژن TPO در افرادي كه ميزان Anti-TPO آنها بالاي ۱۰۰ است، بيشتر مي باشد و ميزان Anti-TPO در سه گروه ژنوتيپ (AA, AG, GG) تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05) (GG=238±۵۷IU/L در مقابل AA=74±۳۳IU/L).
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط سطح Anti-TPO سرم با پلي مورفيسم A1936/G اگزون ۱۱ در جمعيت مورد بررسي، مي توان از اين پلي مورفيسم به عنوان يكي از عوامل مستعد كننده (عوامل خطرساز) ابتلا به خودايمني ضد تيروئيد استفاده كرد.