مقاله ارتباط پلي مورفيسم C>T p757l در ژن Exo1 و ريسک ابتلا به سرطان کلورکتال غير ارثي در يک جمعيت از ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مورفيسم C>T p757l در ژن Exo1 و ريسک ابتلا به سرطان کلورکتال غير ارثي در يک جمعيت از ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي
مقاله ژن اگزونوکلئاز
مقاله سرطان هاي کلون و راست روده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرحقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طالقاني محمديعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني شميراني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنابيان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: يکي از ژنهاي مستعد نمودن افراد به سرطان روده بزرگ ژن اگزونوکلئاز يک (EXO1) مي باشد. اين ژن يکي از ژنهاي خانواده RAD2 مي باشد. EXO1 نقش مهمي در مکانيسم ترميم اتصال اشتباه بازي مي کند. EXO1 همچنين در همانند سازي DNA نوترکيب هم فعاليت دارد مشخص شده است که چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي (SNP) در شيوع اين سرطان دخيل هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسي همبستگي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي P757L در اگزون ۱۳ ژن EXO1 و احتمال خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ در يک جمعيت از ايران مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه مورد- شاهدي ۸۱ بيمار مبتلا به سرطان کلورکتال و ۸۶ فرد سالم که به بيمارستان طالقاني شهر تهران بين سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۸ براي بررسي کلون و رکتوم مراجعه کرده بودند انتخاب شدند. اين افراد با توجه به نتايج تشخيص کلونوسکوپي و همچنين تاييد پاتولوژي در دو گروه بيمار و سالم قرار گرفتند. به منظور تعيين ژنوتيپهاي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي p757l ژنExo1  از روشPCR-RFLP  استفاده شد و آنزيم محدود الاثر MnlI مورد استفاده قرار گرفت، بنابراين در مجموع ژنوتيپهاي ۱۶۷ فرد با استفاده از روش ياد شده تعيين گرديد.
نتايج: بر اساس يافته ها در حالتي که ژنوتيپ pro/pro به عنوان مرجع انتخاب شد. (OR=0.168, CI 95% 0.034-0.816) براي ژنوتيپ lue/lue (TT) محاسبه گرديد که در اين صورت ژنوتيپ lue/lue همبستگي معکوس با سرطان روده بزرگ نشان داد. در صورتي که ژنوتيپ pro/lue (CT) در همين وضعيت ارتباط معني داري با اين سرطان نشان نداد (OR=0.663, 95% CI 0.340-1.294).
نتيجه نهايي: نتايج اين مطالعه با يافته هاي پژوهش هاي ديگر که همبستگي معکوس و معني داري بين ژنوتيپ p7574TT و سرطان کلون و رکتوم را نشان مي دهند، مطابقت دارد. بر اين اساس مشخص شد که ژنوتيپ TT اثر محافظتي دربرابر ايجاد سرطان روده بزرگ دارد.