مقاله ارتباط پلي مورفيسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقي در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مورفيسم G-238A در پروموتور ژن TNF-? با چاقي در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله نمايه توده بدن
مقاله پلي مورفيسم
مقاله فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-?)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فام بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلول هاي بافت چربي قادر به بيان فاكتور نكروز دهنده توموري آلفا (TNF-?) مي باشند. سطح افزايش يافته اين سيتوكين با چاقي و مقاومت به انسولين در ارتباط است. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين اين پلي مورفيسم با چاقي در جمعيت ايراني بود.
مواد و روش ها: افراد شركت كننده در مطالعه “قند و لپيد تهران (TLGS) “در دو گروه سني زير ۱۸ سال و بالاي ۱۸ سال تقسيم شدند. افراد بالاي ۱۸ سال به سه گروه بر اساس نمايه توده بدني (BMI) بزرگتر و مساوي ۳۰، كوچك تر از ۳۰ و بزرگ تر و مساوي ۲۵ و كوچك تر از ۲۵ كيلوگرم بر مترمربع و در زير گروه ۱۸ سال در دو گروه بر اساس صدك BMI صدك بالاتر از ۸۵ و صدك كمتر از ۸۵ قرار گرفتند. از ميان آنها، در مجموع ۲۳۹ نفر انتخاب شدند. ميزان قند خون ناشتا، HDL-C، تري گليسريد و كلسترول اندازه گيري و ساير عوامل موثر در چاقي مانند BMI و فشار خون مشخص شدند. قطعه اي ۱۵۲ جفت بازي از ژن مورد نظر با استفاده از روش PCR تكثير و پلي مورفيسم مورد نظر با استفاده از روش RFLP مشخص شد.
يافته ها: فراواني آلل هاي  TNF-?از قانون هاردي واينبرگ تبعيت كرد. فراواني ژنوتيپ ها در ۲۳۹ نفر مورد بررسي عبارت بود ازAA  (%1.3)،(%۷۹٫۵) GG  و (%۱۹٫۲) GA كه با BMI ارتباط معني داري نشان نداد. فراواني ژنوتيپ ها در گروه جوانان عبارت بود ازGG  (%80.5)،GA   (%19.5)و (%۰) AA 33 نفر ژنوتيپ GG و ۸ نفر ژنوتيپ GA داشتند و هيچ يك ژنوتيپ AA نداشتند. در گروه بزرگسالان فراواني ژنوتيپ ها به اين شرح بود:GG  (%79.3)، (%۱۹٫۲) GA و??? .(%۱٫۵) AA  نفر ژنوتيپGG ، ۳۸ نفر ژنوتيپ GA و ۳ نفر ژنوتيپ AA داشتند.
نتيجه گيري: داده هاي به دست آمده از اين مطالعه بر عدم وجود ارتباط بين پلي مورفيسم G-238A ژن TNF-? با چاقي دلالت داشتند و نتيجه گيري مي شود كه اين پلي مورفيسم در افزايش خطر بروز چاقي در جمعيت ايراني نقش ندارد.