مقاله ارتباط پلي مورفيسم M55V ژن SUMO4 در بيماران ديابتي تيپ ۲ و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مورفيسم M55V ژن SUMO4 در بيماران ديابتي تيپ ۲ و افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله پلي مورفيسم
مقاله جهش ژن
مقاله آنزيم محدودگر
مقاله ژن sumo4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اخيرا مشخص شده كه ژن sumo4 در كليه بيان مي شود. واريانت M55V ژن  sumo4كه با جايگزيني اسيدامينه والين به جاي متيونين در موقعيت ۵۵ همراه مي باشد، سبب تحريك و القاي فاكتور هسته اي كاپاي بتا (NFKB) مي گردد. اين فاكتور در پاتوژن بسياري از بيماريها از جمله ديابت نقش بسيار مهمي دارد.
روش كار: ژنوتيپ هاي
Sumo4 در ۵۰ نفر بيمار ديابتي تيپ ۲ و ۵۰ نفر كنترل بروش PCR و هضم آنزيمي توسط آنزيم محدودگر TspR1 مورد مطالعه مقطعي قرار گرفت. غلظت سرمي قند افراد بيمار و كنترل بروش آنزيمي تعيين گرديد. در اين مطالعه از آزمونT-Student  و آزمون آماريChi-square  استفاده شد.
يافته ها: در افراد گروه هاي كنترل و بيمار فراواني ژنوتيپ ها به ترتيب
%۲۶AA و %۲۰، %۵۰AG و %۴۴ و GG نيز %۲۴ و %۳۶ به دست آمد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده در اين مطالعه پيشنهاد مي كند كه بين واريانت M55V ژن Sumo4 و بيماري ديابت تيپ II رابطه معني داري وجود ندارد و واريانت M55V ژن Sumo4 يك فاكتور خطرزا براي بيماري ديابت تيپ II محسوب نمي گردد.